Visa allt om DaloLindén Gnosjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 400 5 400 5 400 5 400 5 402 42 854 38 424 40 415 45 199 44 795
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 93 0 140 33 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 184 1 704 1 618 1 448 1 378 2 020 -265 4 050 3 180 4 186
Resultat efter finansnetto 1 543 1 296 1 198 856 919 1 450 -765 3 665 2 667 3 775
Årets resultat 55 337 183 268 223 416 406 3 694 2 396 3 064
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 822 12 931 15 380 15 670 23 862 21 631 23 428 23 473 23 947 23 749
Omsättningstillgångar 9 685 11 665 12 703 16 441 10 345 27 386 23 237 21 456 22 404 23 562
Tillgångar 20 507 24 596 28 083 32 110 34 206 49 017 46 664 44 929 46 352 47 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 711 1 656 1 319 1 136 868 1 145 729 10 835 7 141 7 505
Obeskattade reserver 4 670 6 398 7 817 9 581 10 832 12 962 14 288 15 585 16 685 17 599
Avsättningar (tkr) 744 731 686 622 576 500 257 206 154 0
Långfristiga skulder 10 310 13 055 15 200 17 640 21 300 28 072 25 600 10 849 13 275 14 364
Kortfristiga skulder 3 073 2 756 3 062 3 131 631 6 339 5 791 7 454 9 097 7 843
Skulder och eget kapital 20 507 24 596 28 083 32 110 34 206 49 017 46 664 44 929 46 352 47 311
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 710 1 021 693 1 638 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 6 460 6 354 6 684 5 876 6 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 3 231 3 184 3 285 3 603 3 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 0 10 512 0 3 125
Omsättning 5 400 5 400 5 400 5 400 5 402 42 947 38 424 40 555 45 232 44 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 21 17 20 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 041 2 260 2 021 2 379 2 240
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 495 634 533 571 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 629 4 154 4 136 28 865 1 457 5 563 3 434 7 553 6 533 7 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -87,39% 11,53% -4,93% -10,58% 0,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,66% 6,93% 5,99% 4,87% 4,57% 4,12% -0,51% 9,10% 6,86% 8,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,48% 31,56% 31,13% 28,98% 28,92% 4,71% -0,62% 10,12% 7,04% 9,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,98% 32,13% 31,06% 27,85% 26,66% 21,98% 62,01% 62,26% 59,80% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning 122,44% 164,98% 178,54% 246,48% 179,82% 49,11% 45,40% 34,65% 29,44% 35,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,11% 27,02% 26,41% 26,81% 27,24% 22,96% 25,44% 51,17% 43,48% 44,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,16% 423,26% 414,86% 525,10% 1 639,46% 199,12% 154,43% 88,07% 93,01% 106,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!