Visa allt om Golventreprenad i Oskarshamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 365 3 138 5 925 4 192 3 544 3 589 3 621 4 044 2 860 3 042
Övrig omsättning 3 101 -295 0 0 11 12 11 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -36 465 517 611 280 322 312 544 -56 51
Resultat efter finansnetto -31 465 517 611 280 332 312 543 53 74
Årets resultat -31 278 407 480 218 259 244 423 41 58
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 27 60 117
Omsättningstillgångar 1 503 1 679 1 823 1 909 1 549 1 367 1 364 1 593 893 2 854
Tillgångar 1 503 1 679 1 823 1 909 1 549 1 367 1 364 1 620 953 2 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 427 600 693 413 444 376 561 293 2 252
Obeskattade reserver 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 476 558 206 305 309 157 543 218 71 83
Kortfristiga skulder 516 579 1 018 911 827 765 446 840 589 636
Skulder och eget kapital 1 503 1 679 1 823 1 909 1 549 1 367 1 364 1 620 953 2 971
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - 1 263 837 665 833
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 462 400 354 309
Utdelning till aktieägare 0 0 450 500 200 250 190 430 155 2 000
Omsättning 1 368 3 239 5 630 4 192 3 544 3 600 3 633 4 055 2 860 3 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 365 1 569 1 975 1 397 1 772 1 196 1 207 1 348 953 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 468 589 514 775 606 591 512 373 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 465 517 611 280 322 339 577 1 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,50% -47,04% 41,34% 18,28% -1,25% -0,88% -10,46% 41,40% -5,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,06% 27,70% 28,36% 32,01% 18,08% 24,29% 22,87% 33,58% 5,56% 2,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% 14,82% 8,73% 14,58% 7,90% 9,25% 8,62% 13,45% 1,85% 2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,58% 52,74% 50,82% 57,54% 58,63% 65,39% 62,58% 57,86% 51,33% 48,78%
Rörelsekapital/omsättning 72,31% 35,05% 13,59% 23,81% 20,37% 16,77% 25,35% 18,62% 10,63% 72,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,32% 30,77% 32,91% 36,30% 26,66% 32,48% 27,57% 34,63% 30,75% 75,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,28% 289,98% 179,08% 209,55% 186,46% 177,78% 293,95% 177,98% 150,42% 446,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!