Visa allt om Scott Sports AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 376 189 305 287 286 216 322 168 344 278 269 090 274 683 249 417 216 960 193 747
Övrig omsättning 6 048 5 407 5 284 5 110 5 284 5 474 4 589 4 911 4 461 4 262
Rörelseresultat (EBIT) 45 329 36 441 25 107 22 888 26 110 22 542 26 590 18 272 9 938 6 826
Resultat efter finansnetto 45 461 36 468 25 270 23 294 26 469 23 168 27 138 18 788 10 443 7 395
Årets resultat 31 202 24 184 16 400 14 561 16 674 14 787 17 446 11 234 6 771 4 179
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 694 940 1 970 2 728 3 464 4 383 167 260 1 964 2 794
Omsättningstillgångar 283 618 235 790 199 892 179 066 157 876 136 584 122 591 90 931 75 273 62 416
Tillgångar 284 312 236 730 201 862 181 794 161 340 140 967 122 758 91 191 77 237 65 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 371 162 169 137 985 121 585 107 024 90 350 75 563 58 117 46 883 40 112
Obeskattade reserver 51 449 45 539 39 988 35 768 31 300 26 354 22 220 17 543 13 229 11 559
Avsättningar (tkr) 12 169 9 539 8 896 8 482 7 574 6 736 6 330 5 695 5 053 4 344
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 323 19 483 14 993 15 959 15 442 17 527 18 645 9 836 12 072 9 195
Skulder och eget kapital 284 312 236 730 201 862 181 794 161 340 140 967 122 758 91 191 77 237 65 210
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 927 - 892 892 879 867 854 904 805 799
Varav tantiem till styrelse & VD 152 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 11 861 - 11 452 11 065 9 895 10 873 10 527 11 217 10 072 9 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 447 - 5 193 6 065 5 437 5 145 5 197 5 480 5 006 4 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 382 237 310 694 291 500 327 278 349 562 274 564 279 272 254 328 221 421 198 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 23 23 19 22 26 26 26 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 356 13 273 12 444 14 007 18 120 12 231 10 565 9 593 8 345 7 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 930 815 762 784 918 830 698 816 742 715
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 975 37 554 26 162 23 905 27 125 23 146 26 713 20 010 10 877 7 772
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,22% 6,66% -11,16% -6,42% 27,94% -2,04% 10,13% 14,96% 11,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,99% 15,40% 12,52% 12,81% 16,41% 16,44% 22,11% 20,60% 13,52% 11,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,08% 11,95% 8,83% 7,23% 7,69% 8,61% 9,88% 7,53% 4,81% 3,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,76% 21,99% 21,03% 18,16% 18,22% 20,09% 21,87% 21,99% 19,43% 19,65%
Rörelsekapital/omsättning 68,13% 70,85% 64,60% 50,63% 41,37% 44,24% 37,84% 32,51% 29,13% 27,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,13% 83,51% 83,81% 82,23% 81,47% 78,68% 75,67% 78,74% 74,06% 74,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 038,02% 1 210,23% 1 333,24% 1 122,04% 1 022,38% 779,28% 657,50% 924,47% 623,53% 678,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!