Visa allt om Måleri- och golvservice i Tyresö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 721 13 164 12 665 15 646 16 776 16 293 20 283 21 955 22 093 22 943
Övrig omsättning 189 73 101 0 11 47 76 66 440 344
Rörelseresultat (EBIT) -6 432 -346 151 147 -319 435 -427 -478 -392
Resultat efter finansnetto -19 417 -357 144 139 -326 423 -449 -532 -435
Årets resultat -19 417 -357 144 139 -326 423 -449 -304 21
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 397 538 154 81 123 95 109 116 141
Omsättningstillgångar 2 271 2 276 1 526 2 699 2 418 2 514 2 720 2 702 3 758 4 139
Tillgångar 2 545 2 674 2 064 2 854 2 497 2 637 2 815 2 810 3 874 4 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 846 429 785 641 502 827 404 853 1 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 239 448 0 0 0 0 0 255 0
Kortfristiga skulder 1 543 1 589 1 187 2 068 1 856 2 135 1 987 2 406 2 766 2 896
Skulder och eget kapital 2 545 2 674 2 064 2 854 2 497 2 637 2 815 2 810 3 874 4 280
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 990 6 947 6 563 6 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 2 621 2 850 2 735 2 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 910 13 237 12 766 15 646 16 787 16 340 20 359 22 021 22 533 23 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 20 20 19 19 21 23 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 338 1 316 633 782 883 858 966 955 1 004 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 562 346 377 400 429 421 437 436 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 558 -224 167 156 -312 449 -403 -453 -357
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,83% 3,94% -19,05% -6,74% 2,96% -19,67% -7,62% -0,62% -3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,24% 16,16% -16,72% 5,29% 5,93% -12,06% 15,52% -15,16% -12,29% -9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,04% 3,28% -2,72% 0,97% 0,88% -1,95% 2,15% -1,94% -2,15% -1,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,03% 59,91% 67,53% 62,62% 59,25% 61,51% 57,78% 56,80% 52,17% 52,54%
Rörelsekapital/omsättning 4,95% 5,22% 2,68% 4,03% 3,35% 2,33% 3,61% 1,35% 4,49% 5,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,50% 31,64% 20,78% 27,51% 25,67% 19,04% 29,38% 14,38% 22,02% 30,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,73% 131,66% 114,49% 123,40% 123,33% 109,46% 128,23% 99,00% 123,90% 134,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!