Visa allt om PutsMan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 501 15 624 12 988 13 212 12 913 12 661 12 463 13 975 13 936 14 155
Övrig omsättning 417 598 544 929 1 081 1 192 630 794 486 598
Rörelseresultat (EBIT) 2 422 1 548 679 2 555 2 403 2 177 831 793 1 361 542
Resultat efter finansnetto 2 376 1 516 610 2 480 2 327 2 056 694 675 1 205 376
Årets resultat 1 494 996 33 1 428 2 6 365 275 527 5
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 652 3 729 3 792 3 961 3 961 4 106 4 123 4 236 4 381 4 604
Omsättningstillgångar 6 882 6 335 4 755 4 452 4 106 3 883 5 106 4 613 3 174 2 807
Tillgångar 10 534 10 063 8 547 8 413 8 067 7 988 9 229 8 849 7 554 7 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 353 2 660 1 663 1 630 202 1 700 2 195 1 829 1 554 1 028
Obeskattade reserver 1 698 1 250 998 1 288 638 665 703 529 390 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 293 2 354 2 421 2 562 2 644 2 755 3 652 3 823 2 973 3 056
Kortfristiga skulder 3 188 3 800 3 465 2 933 4 582 2 869 2 679 2 667 2 637 3 150
Skulder och eget kapital 10 534 10 063 8 547 8 413 8 067 7 988 9 229 8 849 7 554 7 411
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 276 7 041 7 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 864 2 353 2 442
Utdelning till aktieägare 1 800 800 0 0 0 1 500 500 0 0 0
Omsättning 15 918 16 222 13 532 14 141 13 994 13 853 13 093 14 769 14 422 14 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 26 22 22 22 22 22 25 25 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 574 601 590 601 587 576 567 559 557 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 489 490 423 438 422 449 442 380 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 599 1 707 873 2 731 2 548 2 305 1 006 966 1 556 751
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,79% 20,30% -1,70% 2,32% 1,99% 1,59% -10,82% 0,28% -1,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,08% 15,48% 8,06% 30,41% 29,91% 27,39% 9,04% 9,22% 18,03% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,68% 9,97% 5,30% 19,36% 18,69% 17,28% 6,69% 5,84% 9,77% 3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,54% 98,91% 98,71% 99,81% 98,32% 95,07% 97,67% 97,11% 97,01% 98,04%
Rörelsekapital/omsättning 23,83% 16,23% 9,93% 11,50% -3,69% 8,01% 19,47% 13,92% 3,85% -2,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,40% 36,12% 28,56% 31,32% 8,67% 27,78% 29,73% 25,33% 24,60% 15,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,68% 164,87% 135,21% 149,40% 88,35% 133,15% 187,94% 170,15% 113,99% 82,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!