Visa allt om Rekyl Material Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 147 995 130 624 77 964 74 690 89 510 81 836 61 691 65 920 59 184 63 408
Övrig omsättning 175 1 551 785 482 720 84 228 529 390 65
Rörelseresultat (EBIT) 16 519 18 848 9 370 7 454 10 878 8 627 7 241 7 015 7 262 9 378
Resultat efter finansnetto 16 629 18 873 9 383 7 515 10 936 8 523 7 301 7 111 7 449 9 683
Årets resultat 13 192 14 975 7 370 5 898 8 523 6 640 5 783 7 147 6 191 7 535
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 854 2 023 144 240 470 787 732 1 041 205 343
Omsättningstillgångar 78 999 74 591 59 773 46 798 72 919 75 351 63 198 56 914 53 762 58 385
Tillgångar 80 853 76 614 59 917 47 037 73 389 76 138 63 930 57 955 53 967 58 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 650 48 458 43 483 36 113 60 215 51 693 45 053 47 270 40 124 43 932
Obeskattade reserver 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 818 3 878 4 378
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 503 26 457 14 734 9 224 11 474 22 746 17 177 8 867 9 965 10 417
Skulder och eget kapital 80 853 76 614 59 917 47 037 73 389 76 138 63 930 57 955 53 967 58 728
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 047 2 855 2 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 287 1 177 1 212
Utdelning till aktieägare 10 000 8 000 10 000 0 8 000 0 0 8 000 0 10 000
Omsättning 148 170 132 175 78 749 75 172 90 230 81 920 61 919 66 449 59 574 63 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 142 18 661 11 138 12 448 12 787 11 691 8 813 9 417 8 455 9 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 873 902 716 799 723 665 613 626 584 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 778 19 163 9 465 7 791 11 194 8 943 7 549 7 389 7 400 9 524
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,30% 67,54% 4,38% -16,56% 9,38% 32,65% -6,42% 11,38% -6,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,57% 24,64% 15,66% 15,98% 14,90% 11,40% 11,42% 12,27% 13,80% 16,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,24% 14,45% 12,04% 10,06% 12,22% 10,61% 11,83% 10,79% 12,59% 15,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,36% 21,40% 22,09% 21,50% 21,46% 21,30% 23,95% 22,07% 23,83% 27,31%
Rörelsekapital/omsättning 36,15% 36,85% 57,77% 50,31% 68,65% 64,28% 74,60% 72,89% 74,00% 75,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,00% 64,98% 74,79% 79,59% 83,86% 69,64% 72,55% 84,01% 79,95% 80,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,68% 208,83% 304,49% 319,49% 469,46% 261,11% 267,40% 478,57% 362,18% 417,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!