Visa allt om Immobilia Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 1 508 1 650 43 6 058 5 439 8 600 8 666 8 626 8 882 9 726
Övrig omsättning 108 0 0 0 7 752 34 0 0 1 640 0
Rörelseresultat (EBIT) -475 -439 -1 500 -2 951 4 449 -469 1 938 1 957 2 753 1 901
Resultat efter finansnetto -531 8 380 -1 475 18 303 4 131 -942 1 420 998 654 333
Årets resultat -531 8 380 -1 475 20 263 2 413 7 1 090 581 21 732
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 860 4 480 3 473 3 501 19 967 42 735 43 210 44 032 44 907 54 825
Omsättningstillgångar 3 403 12 064 4 712 19 122 11 541 3 703 4 032 4 173 3 521 1 931
Tillgångar 7 263 16 544 8 185 22 622 31 508 46 438 47 242 48 206 48 428 56 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 568 11 781 7 757 21 738 9 774 7 362 7 354 7 264 7 684 8 662
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 905 870 1 824 1 804 1 554 1 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 880 3 960 0 0 18 349 15 399 36 651 36 994 37 336 44 537
Kortfristiga skulder 815 803 429 885 1 480 22 808 1 412 2 143 1 854 2 382
Skulder och eget kapital 7 263 16 544 8 185 22 622 31 508 46 438 47 242 48 206 48 428 56 756
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 751 444 372 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 154 102 117 99
Utdelning till aktieägare 0 8 682 0 2 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000
Omsättning 1 616 1 650 43 6 058 13 191 8 634 8 666 8 626 10 522 9 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 754 825 22 2 019 2 720 4 300 4 333 4 313 4 441 4 863
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 321 576 781 558 535 471 321 300 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -475 -428 -1 472 -2 485 4 970 483 2 802 2 831 3 627 2 905
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,61% 3 737,21% -99,29% 11,38% -36,76% -0,76% 0,46% -2,88% -8,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,00% 50,89% -18,00% 82,28% 14,22% -0,96% 4,17% 4,15% 5,78% 3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,91% 510,24% -3 425,58% 307,25% 82,39% -5,21% 22,76% 23,17% 31,51% 20,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 171,62% 682,48% 9 960,47% 301,04% 184,98% -222,15% 30,23% 23,53% 18,77% -4,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,36% 71,21% 94,77% 96,09% 35,74% 17,31% 18,58% 17,99% 18,37% 16,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 417,55% 1 502,37% 1 098,37% 2 160,68% 779,80% 16,24% 285,55% 194,73% 189,91% 81,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!