Visa allt om Pepperl & Fuchs AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 129 732 112 233 101 423 109 425 108 018 85 340 66 078 64 986 57 490 56 157
Övrig omsättning 4 754 1 361 1 183 1 472 1 293 1 207 1 013 970 1 001 425
Rörelseresultat (EBIT) 6 908 4 206 1 728 2 965 2 019 1 616 1 540 1 616 704 1 469
Resultat efter finansnetto 6 940 4 212 1 726 3 159 2 454 1 789 1 585 1 509 1 121 1 511
Årets resultat 5 511 3 287 1 363 2 400 1 898 1 341 1 185 1 118 842 1 324
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 160 306 475 570 618 729 893 878 981
Omsättningstillgångar 33 181 31 942 27 288 25 347 28 045 24 538 19 774 18 952 19 021 14 256
Tillgångar 33 349 32 103 27 593 25 821 28 615 25 155 20 502 19 844 19 900 15 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 700 24 389 21 102 19 738 17 338 15 440 14 099 12 915 11 797 10 954
Obeskattade reserver 12 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 637 7 564 6 342 5 933 11 127 9 565 6 253 6 780 7 953 4 132
Skulder och eget kapital 33 349 32 103 27 593 25 821 28 615 25 155 20 502 19 844 19 900 15 237
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 13 911 12 570 11 320 11 705 12 191 11 463 11 355 10 708 10 181 10 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 6 856 7 170 5 333 6 033 5 919 5 545 5 384 4 946 4 479 4 545
Utdelning till aktieägare 5 200 11 366 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 134 486 113 594 102 606 110 897 109 311 86 547 67 091 65 956 58 491 56 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 19 19 19 20 20 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 828 5 907 5 338 5 759 5 685 4 492 3 304 3 249 3 026 2 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 147 1 061 895 973 991 931 866 817 813 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 046 4 351 1 922 3 183 2 227 1 808 1 746 1 852 934 1 725
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,59% 10,66% -7,31% 1,30% 26,57% 29,15% 1,68% 13,04% 2,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,82% 13,13% 6,27% 12,26% 8,97% 7,28% 7,80% 8,18% 5,65% 11,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,35% 3,76% 1,71% 2,89% 2,38% 2,15% 2,42% 2,50% 1,96% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,61% 25,83% 24,39% 25,38% 25,60% 29,87% 37,57% 37,46% 38,67% 42,62%
Rörelsekapital/omsättning 18,92% 21,72% 20,65% 17,74% 15,66% 17,55% 20,46% 18,73% 19,25% 18,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,09% 76,34% 76,90% 76,89% 61,00% 61,84% 69,34% 65,67% 59,87% 72,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 384,17% 422,29% 430,27% 427,22% 252,04% 256,54% 316,23% 279,53% 239,17% 345,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!