Visa allt om VAP VA-Projekt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 52 876 56 201 55 005 54 056 61 044 55 736 41 628 44 975 42 107 38 319
Övrig omsättning 238 199 251 676 60 294 29 25 182 21
Rörelseresultat (EBIT) 9 582 7 822 8 052 7 802 6 703 10 730 7 587 8 287 5 651 5 327
Resultat efter finansnetto 9 581 7 819 8 047 7 831 6 734 10 755 7 606 8 389 5 803 5 462
Årets resultat 30 24 122 102 120 247 231 276 500 232
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 429 4 254 1 924 2 353 5 002 4 145 1 323 1 278 1 587 1 889
Omsättningstillgångar 19 092 17 933 20 647 20 492 19 066 19 928 18 682 18 805 17 822 16 106
Tillgångar 22 522 22 186 22 571 22 845 24 068 24 073 20 005 20 083 19 409 17 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 374 3 344 3 319 3 197 3 095 2 976 2 728 2 497 2 221 1 721
Obeskattade reserver 1 368 1 476 1 159 1 557 1 289 1 012 357 618 639 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 185 250
Kortfristiga skulder 17 780 17 367 18 093 18 090 19 683 20 086 16 919 16 967 16 363 15 425
Skulder och eget kapital 22 522 22 186 22 571 22 845 24 068 24 073 20 005 20 083 19 409 17 995
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 5 824 5 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 16 479 15 149 15 042 9 025 7 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 6 702 6 051 6 148 6 284 5 729
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 114 56 400 55 256 54 732 61 104 56 030 41 657 45 000 42 289 38 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 34 35 34 35 35 33 34 34 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 555 1 653 1 572 1 590 1 744 1 592 1 261 1 323 1 238 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 847 797 774 780 743 698 676 656 644 679
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 447 8 634 8 713 8 446 7 974 11 128 7 994 8 778 6 323 5 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,92% 2,17% 1,76% -11,45% 9,52% 33,89% -7,44% 6,81% 9,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,55% 35,26% 35,67% 34,32% 28,07% 44,76% 38,16% 41,86% 30,00% 30,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,12% 13,92% 14,64% 14,51% 11,07% 19,33% 18,34% 18,69% 13,83% 14,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,56% 76,88% 79,39% 78,13% 67,90% 75,86% 86,78% 83,82% 80,27% 84,12%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 1,01% 4,64% 4,44% -1,01% -0,28% 4,24% 4,09% 3,46% 1,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,72% 20,26% 18,71% 19,31% 17,04% 15,64% 15,03% 14,83% 13,87% 12,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,38% 103,26% 114,12% 113,28% 96,87% 99,21% 110,42% 110,83% 108,92% 104,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!