Visa allt om Jofast AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 159 159 159 155 155 149 420 464 538 402
Övrig omsättning 2 346 1 479 2 359 1 674 1 497 1 415 4 541 990 1 079 1 537
Rörelseresultat (EBIT) -718 -1 280 -362 -724 -1 056 -1 783 481 -1 480 -1 477 -955
Resultat efter finansnetto -2 706 -3 224 -2 597 -3 097 -829 -3 187 -2 181 -3 238 -4 631 -3 115
Årets resultat 3 884 4 083 2 685 2 541 4 150 580 4 699 2 288 -1 292 884
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 449 107 120 99 340 99 051 86 985 84 527 80 748 81 411 81 471 86 026
Omsättningstillgångar 21 367 11 350 14 587 11 849 17 979 20 054 18 895 11 364 12 961 6 359
Tillgångar 124 816 118 470 113 927 110 900 104 964 104 581 99 643 92 775 94 432 92 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 589 59 705 55 622 52 937 55 396 51 246 50 666 45 967 43 679 44 971
Obeskattade reserver 0 258 386 781 648 318 728 728 0 772
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 329 57 257 56 967 56 758 48 548 51 661 46 328 45 744 49 972 45 416
Kortfristiga skulder 898 1 251 952 424 372 1 357 1 921 336 780 1 226
Skulder och eget kapital 124 816 118 470 113 927 110 900 104 964 104 581 99 643 92 775 94 432 92 386
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 052 - - - - - - 896 1 329 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 393 519 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 2 505 1 638 2 518 1 829 1 652 1 564 4 961 1 454 1 617 1 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 7 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 27 23 23 22 39 37 105 116 135 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 257 279 260 423 415 408 334 473 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -622 -1 081 -163 -482 -915 -1 524 705 -1 006 -877 -270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 2,58% 0,00% 4,03% -64,52% -9,48% -13,75% 33,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% -0,79% 0,06% -0,49% 1,30% -0,94% 0,61% -0,42% -1,68% -0,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 299,37% -589,31% 39,62% -347,10% 881,29% -662,42% 145,00% -84,70% -295,35% -151,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -29,56% 54,72% -38,36% 0,65% 39,35% -76,51% -59,52% 70,26% 92,01% -40,55%
Rörelsekapital/omsättning 12 873,58% 6 351,57% 8 575,47% 7 370,97% 11 359,35% 12 548,32% 4 041,43% 2 376,72% 2 264,13% 1 276,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,95% 50,57% 49,09% 48,28% 53,26% 49,24% 51,42% 50,16% 46,25% 49,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 377,17% 894,32% 1 528,99% 2 785,14% 4 819,09% 1 474,87% 981,05% 3 377,68% 1 658,08% 516,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!