Visa allt om Advice Invest & Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 328 296 337 294 317 361 406 357 346 467
Övrig omsättning 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -57 -105 202 180 188 181 167 158 165 223
Resultat efter finansnetto 400 370 254 167 238 191 198 226 191 275
Årets resultat 252 260 183 163 169 164 173 168 148 196
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 809 330 395 403 403 403 403 403 365 365
Omsättningstillgångar 2 227 2 393 1 835 1 762 1 669 1 562 1 568 1 697 1 523 1 530
Tillgångar 3 036 2 723 2 230 2 165 2 073 1 965 1 972 2 100 1 888 1 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 369 1 300 1 217 1 193 1 074 1 065 1 061 1 038 1 020 1 012
Obeskattade reserver 338 256 215 195 398 378 413 438 432 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 787 604 411 344 182 72 74 0 0 0
Kortfristiga skulder 543 563 387 433 418 450 425 625 437 451
Skulder och eget kapital 3 036 2 723 2 230 2 165 2 073 1 965 1 972 2 100 1 888 1 895
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 50
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 - - 30 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 0 - - 24 27
Utdelning till aktieägare 195 183 177 160 160 160 160 150 150 140
Omsättning 329 296 337 295 317 361 406 358 346 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 164 148 169 147 159 181 203 - 173 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 105 141 16 - 10 26 58 - 37 53
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -57 -105 202 180 188 181 167 158 165 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,81% -12,17% 14,63% -7,26% -12,19% -11,08% 13,73% 3,18% -25,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,18% 13,66% 11,48% 9,93% 11,43% 12,21% 10,04% 10,76% 10,28% 14,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 121,95% 125,68% 75,96% 73,13% 74,76% 66,48% 48,77% 63,31% 56,07% 59,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79%
Rörelsekapital/omsättning 513,41% 618,24% 429,67% 452,04% 394,64% 308,03% 281,53% 300,28% 313,87% 231,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,78% 55,07% 62,09% 62,13% 66,78% 69,20% 70,14% 65,70% 71,87% 71,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 410,13% 425,04% 474,16% 406,93% 399,28% 347,11% 368,94% 271,52% 348,51% 339,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!