Visa allt om Epton Trading Aktiebolag
Visa allt om Epton Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 309 48 584 50 093 48 861 53 526 52 107 50 096 45 908 42 782 39 102
Övrig omsättning 257 381 236 300 197 200 235 10 75 31
Rörelseresultat (EBIT) 3 669 4 407 3 473 4 753 5 358 4 498 5 782 2 962 3 317 1 042
Resultat efter finansnetto 3 558 4 167 3 898 4 636 5 381 4 027 5 787 4 132 4 112 1 337
Årets resultat 5 239 4 217 5 774 3 070 3 748 2 794 2 764 2 365 2 240 1 298
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 602 894 778 3 539 3 063 2 102 3 673 842 609 741
Omsättningstillgångar 26 049 28 675 31 652 35 230 21 459 20 038 20 683 23 384 20 658 16 780
Tillgångar 26 651 29 569 32 430 38 769 24 521 22 140 24 356 24 226 21 266 17 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 336 7 097 8 881 6 107 7 037 6 289 6 494 10 073 11 518 10 478
Obeskattade reserver 0 3 184 4 441 7 990 7 318 6 683 6 899 5 109 4 369 3 418
Avsättningar (tkr) 177 177 177 177 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 104 9 995 476 476 478 102 18 0 1 024 545
Kortfristiga skulder 8 035 9 116 18 455 24 019 9 689 9 067 10 944 9 044 4 355 3 080
Skulder och eget kapital 26 651 29 569 32 430 38 769 24 521 22 140 24 356 24 226 21 266 17 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 551 555 553 548 540 750 702 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 713 3 959 4 345 4 443 3 774 3 451 2 763 3 100 2 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 400 1 594 2 026 2 182 1 833 1 767 1 596 1 642 1 405
Utdelning till aktieägare 0 4 000 6 000 3 000 4 000 3 000 3 000 6 000 3 500 1 200
Omsättning 60 566 48 965 50 329 49 161 53 723 52 307 50 331 45 918 42 857 39 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 14 12 12 12 12 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 308 3 737 3 578 4 072 4 461 4 342 4 175 4 591 4 278 4 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 423 410 659 612 538 502 520 575 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 010 4 769 3 895 6 241 6 518 5 543 6 849 3 270 3 597 1 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,13% -3,01% 2,52% -8,72% 2,72% 4,01% 9,12% 7,31% 9,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,77% 14,90% 12,03% 12,35% 21,95% 20,32% 23,76% 17,06% 19,35% 8,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,08% 9,07% 7,79% 9,80% 10,06% 8,63% 11,55% 9,00% 9,62% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,61% 30,72% 28,29% 37,52% 33,66% 31,99% 32,39% 28,52% 32,29% 25,20%
Rörelsekapital/omsättning 29,87% 40,26% 26,34% 22,94% 21,99% 21,05% 19,44% 31,24% 38,11% 35,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,28% 32,40% 38,07% 31,83% 50,69% 50,65% 47,54% 57,12% 68,95% 73,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,88% 141,60% 97,92% 80,90% 122,51% 106,72% 106,27% 169,76% 311,78% 339,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...