Visa allt om Aktiebolaget Kinnex Mekaniska
Visa allt om Aktiebolaget Kinnex Mekaniska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 73 277 70 562 65 253 66 447 68 690 62 942 47 131 41 547 61 957 66 210
Övrig omsättning 470 482 - 37 207 - 36 200 - 300
Rörelseresultat (EBIT) 1 230 960 580 6 142 5 427 5 430 1 079 -1 766 4 802 4 370
Resultat efter finansnetto 1 030 750 296 5 841 4 818 5 209 995 -1 793 4 712 4 225
Årets resultat 1 174 670 1 233 4 270 3 615 3 470 1 261 1 3 180 2 385
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 013 11 223 11 134 11 739 10 809 12 442 11 768 7 144 8 332 9 452
Omsättningstillgångar 29 991 26 774 25 935 25 849 23 489 21 450 19 971 18 314 18 983 18 067
Tillgångar 42 004 37 997 37 069 37 589 34 298 33 893 31 739 25 458 27 315 27 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 674 13 500 12 830 11 598 7 327 3 712 4 242 2 981 5 980 5 300
Obeskattade reserver 6 908 7 326 7 374 8 643 8 390 8 609 8 205 8 976 10 838 10 653
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 336 5 706 5 576 6 946 4 316 4 620 4 990 991 1 261 1 906
Kortfristiga skulder 15 087 11 465 11 289 10 402 14 265 16 951 14 302 12 510 9 236 9 660
Skulder och eget kapital 42 004 37 997 37 069 37 589 34 298 33 893 31 739 25 458 27 315 27 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 162 1 340 1 515 1 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 20 282 19 333 17 793 17 848 16 795 12 854 11 858 13 753 13 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 126 8 016 7 452 6 466 6 335 5 329 5 064 5 687 5 772
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2 500
Omsättning 73 747 71 044 65 253 66 484 68 897 62 942 47 167 41 747 61 957 66 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 48 48 47 47 46 39 37 47 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 527 1 470 1 359 1 414 1 461 1 368 1 208 1 123 1 318 1 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 591 572 537 515 502 496 492 451 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 438 2 320 1 771 7 600 7 345 7 280 2 587 -305 6 243 5 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,85% 8,14% -1,80% -3,27% 9,13% 33,55% 13,44% -32,94% -6,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% 2,55% 1,61% 16,51% 15,97% 16,10% 3,53% -6,80% 17,79% 15,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,70% 1,37% 0,91% 9,34% 7,98% 8,67% 2,37% -4,17% 7,84% 6,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,18% 65,57% 66,74% 68,77% 65,50% 67,13% 69,98% 62,03% 61,99% 55,05%
Rörelsekapital/omsättning 20,34% 21,70% 22,44% 23,25% 13,43% 7,15% 12,03% 13,97% 15,73% 12,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,76% 50,57% 50,13% 48,79% 39,39% 29,67% 32,42% 37,69% 50,46% 47,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,68% 105,18% 114,20% 118,47% 79,10% 55,82% 64,42% 61,66% 70,37% 73,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...