Visa allt om Åsby Lantbruksförvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 000 14 159 10 280 7 683 5 550 6 223 6 351 7 200 7 610 6 308
Övrig omsättning 3 874 2 838 2 557 4 384 4 408 4 250 4 511 3 211 3 810 3 790
Rörelseresultat (EBIT) 4 175 6 572 2 045 2 118 1 611 639 1 918 1 830 1 608 2 141
Resultat efter finansnetto 10 755 5 079 1 690 1 759 1 232 250 1 937 1 840 1 653 2 125
Årets resultat 9 071 2 460 1 318 1 411 216 230 92 32 39 11
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 750 45 511 41 289 42 381 43 026 40 643 12 012 10 720 9 864 10 352
Omsättningstillgångar 19 332 18 661 13 396 11 209 11 382 9 103 7 459 10 033 15 498 12 670
Tillgångar 64 081 64 172 54 685 53 590 54 408 49 746 19 471 20 753 25 362 23 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 194 17 123 14 663 13 346 11 935 11 718 11 489 13 404 13 373 13 333
Obeskattade reserver 6 930 5 759 3 755 3 703 3 726 2 902 3 183 3 314 3 696 3 893
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 950 30 550 31 202 32 553 33 598 32 000 2 464 2 397 2 917 3 280
Kortfristiga skulder 8 008 10 740 5 064 3 988 5 150 3 126 2 335 1 639 5 378 2 516
Skulder och eget kapital 64 081 64 172 54 685 53 590 54 408 49 746 19 471 20 753 25 362 23 022
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 1 650 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 706 710
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 007 0 0
Omsättning 17 874 16 997 12 837 12 067 9 958 10 473 10 862 10 411 11 420 10 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 500 2 832 2 056 1 537 1 110 1 245 1 270 1 440 1 522 1 262
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 608 619 595 573 574 569 519 478 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 575 7 858 3 311 3 291 2 435 1 621 2 813 2 633 2 426 2 822
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,12% 37,73% 33,80% 38,43% -10,81% -2,02% -11,79% -5,39% 20,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,01% 10,29% 3,94% 4,21% 3,10% 1,41% 10,08% 9,01% 6,68% 9,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,46% 46,64% 20,95% 29,38% 30,40% 11,26% 30,91% 25,96% 22,25% 35,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,70% 76,48% 72,70% 66,33% 59,17% 64,00% 67,89% 66,67% 59,29% 69,77%
Rörelsekapital/omsättning 80,89% 55,94% 81,05% 93,99% 112,29% 96,05% 80,68% 116,58% 132,98% 160,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,31% 33,68% 32,17% 30,29% 27,28% 28,11% 71,76% 77,04% 64,10% 71,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,54% 99,32% 135,43% 126,93% 87,38% 107,04% 104,24% 284,81% 179,36% 301,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!