Visa allt om Buhr Agenturer Aktiebolag
Visa allt om Buhr Agenturer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 413 6 065 5 615 5 971 4 658 4 532 4 442 3 987 4 061 4 500
Övrig omsättning - - 12 - 11 - 19 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 399 1 426 928 997 624 1 020 1 381 468 601 1 085
Resultat efter finansnetto 1 400 1 443 976 1 046 661 1 028 1 377 496 667 1 122
Årets resultat 1 085 1 115 1 854 548 340 548 760 248 437 926
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 279 250 242 283 244 312 405 275
Omsättningstillgångar 3 185 2 419 3 908 4 344 3 704 3 812 3 513 2 930 3 004 2 979
Tillgångar 3 235 2 469 4 187 4 594 3 947 4 095 3 757 3 243 3 409 3 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 921 1 736 3 274 1 920 1 872 2 131 2 284 2 073 2 125 1 988
Obeskattade reserver 0 0 0 1 421 1 143 964 696 365 231 188
Avsättningar (tkr) 0 0 179 167 155 104 26 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 314 733 734 1 086 777 896 752 804 1 053 1 078
Skulder och eget kapital 3 235 2 469 4 187 4 594 3 947 4 095 3 757 3 243 3 409 3 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 756 756 756 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 426 1 791 1 593 1 800 1 472 1 269 378 586 601 505
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 967 775 615 872 713 727 627 690 688 643
Utdelning till aktieägare 1 750 0 450 500 500 600 700 350 300 300
Omsättning 7 413 6 065 5 627 5 971 4 669 4 532 4 461 3 987 4 061 4 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 213 1 123 1 194 932 1 133 888 797 812 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 695 528 466 556 453 529 370 428 429 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 399 1 426 928 1 001 628 1 040 1 405 582 694 1 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,23% 8,01% -5,96% 28,19% 2,78% 2,03% 11,41% -1,82% -9,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,25% 58,44% 23,31% 22,75% 16,95% 25,30% 36,86% 15,48% 19,57% 34,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,87% 23,79% 17,38% 17,50% 14,36% 22,86% 31,18% 12,59% 16,42% 24,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,23% 85,67% 86,14% 79,84% 96,46% 92,30% 95,41% 95,71% 94,04% 90,18%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 27,80% 56,53% 54,56% 62,84% 64,34% 62,16% 53,32% 48,04% 42,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,38% 70,31% 78,19% 64,59% 68,77% 69,39% 74,45% 72,03% 67,21% 65,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,92% 324,56% 526,84% 395,86% 471,56% 417,52% 444,95% 341,04% 265,15% 254,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...