Visa allt om Företagstransport Bo Wikström Aktiebolag
Visa allt om Företagstransport Bo Wikström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 303 3 402 3 109 3 591 4 037 3 937 3 606 3 028 3 278 2 579
Övrig omsättning 77 60 - - - 11 - 36 - -
Rörelseresultat (EBIT) 167 29 -90 109 136 198 127 88 30 16
Resultat efter finansnetto 165 29 -92 108 137 195 124 78 14 -2
Årets resultat 128 26 -27 62 70 143 91 57 13 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 73 164 42 42 103 139 153 86
Omsättningstillgångar 925 704 720 789 814 787 567 520 469 588
Tillgångar 967 746 792 953 856 829 671 659 622 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 296 271 298 236 286 218 263 130 117
Obeskattade reserver 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 37 0 0 0 143 64
Kortfristiga skulder 543 450 522 591 583 544 453 397 348 493
Skulder och eget kapital 967 746 792 953 856 829 671 659 622 674
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 405 300 229 287 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 219 1 261 1 357 1 540 1 031 1 052 870 948 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 489 475 520 564 529 476 431 466 339
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 120 0 135 0 0
Omsättning 3 380 3 462 3 109 3 591 4 037 3 948 3 606 3 064 3 278 2 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 - 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 101 851 - 898 1 009 984 902 757 820 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 427 - 469 526 491 457 383 427 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 167 29 -82 139 136 198 163 126 68 51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,91% 9,42% -13,42% -11,05% 2,54% 9,18% 19,09% -7,63% 27,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,27% 3,89% -11,36% 11,54% 16,24% 23,88% 18,93% 13,35% 4,82% 2,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 0,85% -2,89% 3,06% 3,44% 5,03% 3,52% 2,91% 0,92% 0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,26% 89,04% 95,56% 89,89% 86,65% 88,70% 93,57% 95,31% 95,12% 95,04%
Rörelsekapital/omsättning 11,57% 7,47% 6,37% 5,51% 5,72% 6,17% 3,16% 4,06% 3,69% 3,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,85% 39,68% 34,22% 36,59% 27,57% 34,50% 32,49% 39,91% 20,90% 17,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,35% 156,44% 137,93% 133,50% 139,62% 144,67% 125,17% 130,98% 134,77% 119,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...