Visa allt om Töreboda Gummiverkstad Aktiebolag
Visa allt om Töreboda Gummiverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 918 9 487 9 416 9 428 10 748 10 235 9 709 9 402 10 074 9 259
Övrig omsättning 2 12 3 - 20 76 143 71 56 64
Rörelseresultat (EBIT) 311 137 439 277 635 1 108 796 672 704 584
Resultat efter finansnetto 294 110 440 279 663 1 147 811 698 749 606
Årets resultat 273 583 661 340 434 649 500 470 434 382
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 669 1 548 1 614 1 027 1 148 1 345 1 259 806 976 850
Omsättningstillgångar 4 864 4 819 5 114 4 751 5 179 5 601 5 074 5 262 4 632 4 223
Tillgångar 6 533 6 367 6 728 5 777 6 328 6 946 6 333 6 068 5 608 5 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 962 3 989 3 705 3 194 2 854 2 420 3 770 3 370 3 000 2 666
Obeskattade reserver 144 204 851 1 269 1 462 1 399 1 143 1 023 991 858
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 476 534 435 112 158 204 0 20 68 0
Kortfristiga skulder 1 951 1 640 1 736 1 202 1 854 2 923 1 419 1 655 1 549 1 549
Skulder och eget kapital 6 533 6 367 6 728 5 777 6 328 6 946 6 333 6 068 5 608 5 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 754 478 536 621 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 300 - 100 100 -
Löner till övriga anställda 1 671 1 625 1 603 1 653 1 466 630 1 011 960 887 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 772 776 759 780 784 722 798 775 828 744
Utdelning till aktieägare 600 300 300 150 0 0 2 000 100 100 100
Omsättning 9 920 9 499 9 419 9 428 10 768 10 311 9 852 9 473 10 130 9 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 480 1 897 1 883 1 886 2 150 2 047 1 942 1 880 2 015 1 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 490 480 493 456 426 463 460 474 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 524 388 564 462 831 1 288 1 021 907 966 832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,54% 0,75% -0,13% -12,28% 5,01% 5,42% 3,27% -6,67% 8,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,82% 2,20% 6,73% 5,09% 10,78% 16,53% 12,82% 11,60% 13,53% 12,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,18% 1,48% 4,81% 3,12% 6,35% 11,22% 8,36% 7,49% 7,53% 6,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,79% 43,99% 45,78% 42,52% 38,18% 40,32% 41,61% 43,03% 39,69% 41,48%
Rörelsekapital/omsättning 29,37% 33,51% 35,88% 37,64% 30,94% 26,17% 37,65% 38,36% 30,60% 28,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,37% 65,15% 64,93% 71,48% 62,13% 49,68% 72,83% 67,68% 66,22% 64,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,71% 140,67% 140,44% 193,51% 136,14% 103,97% 199,93% 169,18% 144,87% 126,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...