Visa allt om Reservdelshörnan i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om Reservdelshörnan i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 702 20 359 17 585 16 223 15 642 14 819 12 884 10 257 8 516 4 999
Övrig omsättning 262 349 267 7 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 630 1 206 574 718 724 283 213 88 257 58
Resultat efter finansnetto 1 614 1 179 541 691 665 238 180 56 223 21
Årets resultat 937 695 352 397 362 127 98 43 128 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 43 16 29 44 61 18 30 55 199
Omsättningstillgångar 6 335 5 890 5 094 4 697 4 410 3 569 3 573 2 983 2 823 2 141
Tillgångar 6 394 5 933 5 110 4 727 4 454 3 631 3 591 3 013 2 878 2 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 193 2 056 1 661 1 609 1 362 1 000 1 001 962 919 791
Obeskattade reserver 1 301 892 617 533 356 188 124 78 81 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 362 502 0 153 306 459 612 60 120
Kortfristiga skulder 2 678 2 623 2 330 2 585 2 583 2 137 2 007 1 361 1 818 1 381
Skulder och eget kapital 6 394 5 933 5 110 4 727 4 454 3 631 3 591 3 013 2 878 2 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 309 304 295 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 001 1 849 1 566 1 480 1 336 950 702 518 324
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 689 631 552 527 411 394 356 290 212
Utdelning till aktieägare 1 000 800 300 300 150 0 128 58 0 0
Omsättning 20 964 20 708 17 852 16 230 15 642 14 819 12 884 10 257 8 516 4 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 5 5 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 450 2 908 2 931 3 245 3 128 3 705 3 221 2 564 2 839 1 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 381 411 382 387 440 415 341 370 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 648 1 222 587 733 741 303 225 117 302 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,68% 15,77% 8,40% 3,71% 5,55% 15,02% 25,61% 20,44% 70,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,49% 20,33% 11,23% 15,19% 16,26% 7,79% 5,99% 2,99% 8,93% 2,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 5,92% 3,26% 4,43% 4,63% 1,91% 1,67% 0,88% 3,02% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,31% 28,38% 27,66% 28,97% 29,44% 29,30% 28,55% 28,70% 34,32% 37,01%
Rörelsekapital/omsättning 17,66% 16,05% 15,72% 13,02% 11,68% 9,66% 12,15% 15,81% 11,80% 15,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,17% 46,38% 41,92% 42,83% 36,47% 31,36% 30,42% 33,84% 33,96% 35,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,76% 112,70% 101,16% 81,97% 77,58% 72,16% 80,27% 77,15% 48,90% 37,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...