Visa allt om Reservdelshörnan i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 31 032 28 118 24 283 22 784 20 842 21 338 20 702 20 359 17 585 16 223
Övrig omsättning 189 212 216 299 310 564 262 349 267 7
Rörelseresultat (EBIT) 3 251 3 044 730 2 339 638 909 1 630 1 206 574 718
Resultat efter finansnetto 3 250 3 031 729 2 333 639 900 1 614 1 179 541 691
Årets resultat 1 144 -118 1 499 384 469 937 695 352 397
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 462 351 396 13 328 343 58 43 16 29
Omsättningstillgångar 15 076 12 123 9 608 8 555 6 161 5 677 6 335 5 890 5 094 4 697
Tillgångar 15 538 12 474 10 004 8 568 6 489 6 020 6 394 5 933 5 110 4 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 072 3 071 2 927 3 046 1 547 1 662 2 193 2 056 1 661 1 609
Obeskattade reserver 0 0 0 2 059 1 621 1 537 1 301 892 617 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 0 0 0 0 82 222 362 502 0
Kortfristiga skulder 12 438 9 403 7 077 3 463 3 322 2 740 2 678 2 623 2 330 2 585
Skulder och eget kapital 15 538 12 474 10 004 8 568 6 489 6 020 6 394 5 933 5 110 4 727
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 972 2 859 3 005 2 701 - - - 2 001 1 849 1 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 073 1 097 980 1 028 - 0 - 689 631 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 1 000 800 300 300
Omsättning 31 221 28 330 24 499 23 083 21 152 21 902 20 964 20 708 17 852 16 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 6 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 879 3 515 3 035 3 255 2 977 3 556 3 450 2 908 2 931 3 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 500 504 545 521 531 497 381 411 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 335 3 102 781 2 354 653 926 1 648 1 222 587 733
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,36% 15,79% 6,58% 9,32% -2,32% 3,07% 1,68% 15,77% 8,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,95% 24,41% 7,36% 27,31% 10,00% 15,18% 25,49% 20,33% 11,23% 15,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,49% 10,83% 3,03% 10,27% 3,11% 4,28% 7,87% 5,92% 3,26% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,06% 35,58% 31,48% 35,81% 31,39% 28,72% 31,31% 28,38% 27,66% 28,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,50% 9,67% 10,42% 22,35% 13,62% 13,76% 17,66% 16,05% 15,72% 13,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,77% 24,62% 29,26% 54,30% 43,33% 47,52% 50,17% 46,38% 41,92% 42,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,59% 87,12% 85,52% 125,82% 87,36% 89,56% 124,76% 112,70% 101,16% 81,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!