Visa allt om Ventilation Entreprenad Aktiebolag V E A B

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 244 041 237 202 279 096 214 125 219 884 240 644 191 733 120 344 123 261 98 386
Övrig omsättning 1 475 1 803 1 241 1 216 641 462 387 481 494 260
Rörelseresultat (EBIT) 13 507 8 322 18 147 7 885 6 563 8 471 14 479 9 666 8 266 5 708
Resultat efter finansnetto 14 224 19 761 18 946 8 723 6 264 8 499 15 633 9 664 8 396 5 927
Årets resultat -51 17 780 27 631 5 964 3 326 4 851 9 769 5 826 5 080 3 445
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 073 18 100 9 796 9 657 7 561 7 039 5 346 3 743 3 918 2 977
Omsättningstillgångar 66 005 70 746 83 163 91 033 71 734 73 259 76 402 63 468 51 691 33 780
Tillgångar 80 078 88 846 92 959 100 690 79 294 80 297 81 748 67 211 55 610 36 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 235 27 286 42 948 20 317 19 352 21 027 21 036 14 179 9 853 6 023
Obeskattade reserver 0 0 0 17 431 16 582 15 769 13 921 10 611 8 533 6 724
Avsättningar (tkr) 2 228 2 371 2 679 2 170 1 955 1 873 1 549 960 982 705
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 615 59 189 47 332 60 772 41 405 41 629 45 242 41 460 36 242 23 305
Skulder och eget kapital 80 078 88 846 92 959 100 690 79 294 80 297 81 748 67 211 55 610 36 757
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 726 2 516 1 755 1 002 996 1 069 1 044 977 903 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 824 23 974 24 453 20 224 20 331 18 486 16 558 13 675 12 480 11 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 151 11 861 10 426 9 036 9 193 8 319 7 520 6 145 5 375 4 520
Utdelning till aktieägare 0 10 000 41 400 5 000 5 000 5 000 4 860 2 913 1 500 1 250
Omsättning 245 516 239 005 280 337 215 341 220 525 241 106 192 120 120 825 123 755 98 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 51 50 46 48 43 39 34 33 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 192 4 651 5 582 4 655 4 581 5 596 4 916 3 540 3 735 2 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 759 751 688 667 673 678 644 604 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 802 9 719 19 632 9 428 7 836 9 736 15 639 10 556 8 998 6 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,88% -15,01% 30,34% -2,62% -8,63% 25,51% 59,32% -2,37% 25,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,86% 22,25% 20,39% 8,67% 8,28% 10,59% 19,13% 14,39% 15,10% 16,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 8,33% 6,79% 4,08% 2,98% 3,53% 8,16% 8,03% 6,81% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,11% 23,43% 32,18% 13,93% 22,41% 20,55% 22,55% -2,77% 12,65% 16,72%
Rörelsekapital/omsättning 2,21% 4,87% 12,84% 14,13% 13,79% 13,14% 16,25% 18,29% 12,53% 10,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,52% 30,71% 46,20% 33,68% 40,72% 41,50% 39,02% 33,41% 29,69% 30,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,89% 119,53% 175,70% 149,79% 173,25% 175,98% 168,87% 153,08% 142,63% 144,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!