Visa allt om Wikströms Elteknik Aktiebolag
Visa allt om Wikströms Elteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 879 952 1 408 1 030 1 276 2 346 1 279 1 688 2 106 1 767
Övrig omsättning 79 42 42 - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -93 -204 163 -222 20 275 -85 64 254 22
Resultat efter finansnetto -93 -203 164 -220 26 276 -95 62 258 22
Årets resultat -93 -130 91 -92 27 105 2 100 169 74
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 775 760 846 933 1 020 864 943 1 038 1 121 1 140
Omsättningstillgångar 797 775 1 030 830 1 046 1 845 835 918 924 993
Tillgångar 1 573 1 534 1 877 1 763 2 066 2 708 1 778 1 956 2 045 2 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 867 1 097 1 106 1 298 1 371 1 367 1 465 1 465 1 396
Obeskattade reserver 0 0 73 0 128 139 5 107 182 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 898 667 706 657 640 1 198 407 385 398 578
Skulder och eget kapital 1 573 1 534 1 877 1 763 2 066 2 708 1 778 1 956 2 045 2 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 60 60 151 130 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 455 451 363 362 662 359 366 361 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - 0
Sociala kostnader - 151 170 219 219 327 264 292 301 282
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 958 994 1 450 1 030 1 278 2 346 1 279 1 688 2 106 1 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 440 317 469 343 425 782 426 563 702 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 242 205 212 222 225 387 257 287 287 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 -117 250 -135 105 354 -4 147 339 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,67% -32,39% 36,70% -19,28% -45,61% 83,42% -24,23% -19,85% 19,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,91% -13,23% 8,74% -12,42% 1,26% 10,19% -4,78% 3,27% 12,67% 1,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,58% -21,32% 11,65% -21,26% 2,04% 11,76% -6,65% 3,79% 12,30% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,54% 68,70% 75,14% 71,94% 79,15% 76,04% 76,15% 75,00% 73,31% 66,27%
Rörelsekapital/omsättning -11,49% 11,34% 23,01% 16,80% 31,82% 27,58% 33,46% 31,58% 24,98% 23,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,85% 56,52% 61,48% 62,73% 67,39% 54,41% 77,09% 78,93% 78,05% 70,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,74% 107,05% 135,13% 113,55% 148,59% 140,90% 177,89% 210,39% 204,02% 151,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...