Visa allt om BE - PE Elektronik i Alingsås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 84 596 73 667 55 311 49 068 43 843 43 221 37 696 40 630 35 048 38 258
Övrig omsättning 666 738 494 578 119 197 198 202 211 180
Rörelseresultat (EBIT) 1 864 717 1 423 3 103 1 379 488 -269 1 070 1 137 2 872
Resultat efter finansnetto 962 -425 808 2 706 942 50 -672 667 789 2 431
Årets resultat 467 357 506 1 821 391 55 5 108 53 921
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 982 15 472 15 541 13 746 14 216 14 932 15 457 16 922 14 523 13 476
Omsättningstillgångar 23 598 23 824 20 292 14 241 12 428 14 444 11 200 11 193 12 511 12 948
Tillgångar 41 581 39 296 35 833 27 987 26 644 29 376 26 658 28 115 27 034 26 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 849 13 382 13 025 12 520 10 699 10 308 10 252 10 247 10 240 10 486
Obeskattade reserver 1 054 699 1 489 1 341 967 543 583 1 273 2 023 2 323
Avsättningar (tkr) 1 001 929 863 792 714 643 577 505 434 362
Långfristiga skulder 7 393 8 864 7 222 4 966 5 996 6 982 7 325 8 730 8 671 7 923
Kortfristiga skulder 18 284 15 423 13 234 8 370 8 269 10 901 7 921 7 360 5 667 5 328
Skulder och eget kapital 41 581 39 296 35 833 27 987 26 644 29 376 26 658 28 115 27 034 26 423
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 7 904 8 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 3 013 2 917
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
Omsättning 85 262 74 405 55 805 49 646 43 962 43 418 37 894 40 832 35 259 38 438
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 23 25 26 27 25 26 27 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 133 3 203 2 212 1 887 1 624 1 729 1 450 1 505 1 298 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 540 481 452 417 444 447 450 415 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 314 1 124 2 015 3 642 1 962 1 127 360 1 348 1 305 3 020
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,84% 33,19% 12,72% 11,92% 1,44% 14,66% -7,22% 15,93% -8,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 2,02% 4,02% 11,19% 5,28% 1,70% -0,95% 3,96% 4,30% 10,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,52% 1,08% 2,61% 6,38% 3,21% 1,15% -0,67% 2,74% 3,32% 7,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,21% 23,27% 29,94% 38,52% 37,63% 36,73% 44,85% 45,15% 44,16% 46,51%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 11,40% 12,76% 11,97% 9,49% 8,20% 8,70% 9,43% 19,53% 19,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,28% 35,44% 39,59% 48,47% 42,99% 36,53% 40,16% 39,98% 43,72% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,51% 55,68% 65,57% 72,38% 70,96% 77,75% 69,66% 60,56% 86,73% 105,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!