Visa allt om Atteviks Bil AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 504 636 2 344 863 2 148 528 2 188 349 2 166 090 2 080 602 1 920 317 1 758 910 1 550 680 1 331 331
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 53 168 69 291 54 823 53 520 73 618 65 938 54 944 47 629 36 884 19 078
Resultat efter finansnetto 49 128 66 071 52 113 50 144 70 049 61 900 50 300 44 572 34 348 32 226
Årets resultat 8 147 8 734 7 495 7 472 12 042 16 434 15 822 2 168 1 302 20 941
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 206 32 309 17 408 18 372 17 421 14 402 16 131 18 447 21 121 13 568
Omsättningstillgångar 537 676 415 931 383 343 487 116 380 321 364 525 346 537 296 893 271 507 266 140
Tillgångar 565 882 448 240 400 751 505 488 397 742 378 927 362 668 315 340 292 628 279 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 670 189 523 180 789 173 294 165 822 153 780 146 346 130 524 128 356 127 054
Obeskattade reserver 10 550 10 648 8 524 9 120 9 346 8 314 7 306 6 171 5 775 3 442
Avsättningar (tkr) 7 197 7 122 7 734 7 984 8 010 8 389 8 916 9 387 9 783 9 934
Långfristiga skulder 105 618 73 587 58 068 104 015 100 980 49 440 40 893 40 834 44 335 20 269
Kortfristiga skulder 244 847 167 360 145 636 211 075 113 584 159 004 159 207 128 424 104 379 119 009
Skulder och eget kapital 565 882 448 240 400 751 505 488 397 742 378 927 362 668 315 340 292 628 279 708
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 730 1 700 1 506 1 659 821 - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 570 139 463 127 430 131 978 129 133 122 136 116 118 108 537 96 226 87 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 654 55 507 55 248 58 417 56 010 52 158 48 736 43 433 39 089 34 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 9 000 0 0 0
Omsättning 2 504 636 2 344 863 2 148 528 2 188 349 2 166 090 2 080 602 1 920 317 1 758 910 1 550 680 1 331 331
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 282 299 277 295 288 281 268 262 236 221
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 882 7 842 7 756 7 418 7 521 7 404 7 165 6 713 6 571 6 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 658 665 651 646 620 615 580 573 553
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 289 75 862 59 196 57 668 77 615 69 718 59 143 52 502 41 212 22 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,81% 9,14% -1,82% 1,03% 4,11% 8,35% 9,18% 13,43% 16,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,40% 15,46% 13,68% 10,59% 18,51% 17,42% 15,17% 15,18% 12,65% 12,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,12% 2,96% 2,55% 2,45% 3,40% 3,17% 2,86% 2,72% 2,39% 2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,19% 9,18% 8,44% 8,37% 9,47% 8,97% 8,88% 8,87% 8,72% 7,51%
Rörelsekapital/omsättning 11,69% 10,60% 11,06% 12,61% 12,31% 9,88% 9,76% 9,58% 10,78% 11,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,39% 44,13% 46,77% 35,69% 43,52% 42,29% 41,92% 42,92% 45,40% 46,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,43% 135,12% 105,15% 122,07% 149,17% 79,65% 80,21% 69,35% 96,15% 67,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!