Visa allt om Degerfors Energi AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 70 940 71 958 68 106 69 549 68 050 68 076 63 883 62 019 60 928 61 246
Övrig omsättning 1 985 1 814 1 842 1 198 1 374 1 380 1 267 1 251 921 923
Rörelseresultat (EBIT) 11 956 14 649 17 303 17 161 17 308 20 474 16 502 14 608 12 731 8 769
Resultat efter finansnetto 11 635 14 117 15 897 14 451 15 711 18 727 14 797 12 920 10 943 6 769
Årets resultat 15 057 201 146 130 34 -2 16 30 3 910 26
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 939 147 510 147 468 143 480 144 581 131 807 122 483 120 758 85 607 90 161
Omsättningstillgångar 49 460 43 464 30 263 39 771 36 958 50 009 44 210 43 720 48 190 35 023
Tillgångar 196 399 190 974 177 731 183 251 181 539 181 816 166 693 164 478 133 797 125 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 334 39 704 32 324 32 178 32 048 32 014 32 015 31 999 31 969 28 059
Obeskattade reserver 95 175 107 985 104 931 91 000 77 979 63 602 46 192 33 171 22 806 18 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 000 20 000 26 000 44 000 55 000 71 800 78 500 88 267 68 267 68 267
Kortfristiga skulder 22 890 23 285 14 476 16 074 16 512 14 400 9 986 11 041 10 755 10 372
Skulder och eget kapital 196 399 190 974 177 731 183 251 181 539 181 816 166 693 164 478 133 797 125 185
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 769 699 48 46 60 687 166 581 810 1 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 503 9 107 9 135 9 250 7 924 6 901 6 690 5 806 5 242 4 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 590 5 233 3 968 4 260 4 456 3 038 2 572 2 677 2 194 2 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 925 73 772 69 948 70 747 69 424 69 456 65 150 63 270 61 849 62 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 20 20 17 16 18 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 734 3 787 3 405 3 477 4 003 4 255 3 549 4 430 4 352 4 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 802 812 703 690 732 684 536 - 604 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 405 25 552 27 820 27 619 27 539 31 991 25 745 23 900 21 865 18 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,41% 5,66% -2,07% 2,20% -0,04% 6,56% 3,01% 1,79% -0,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,20% 7,68% 9,74% 9,37% 9,54% 11,27% 9,92% 8,90% 9,58% 7,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,16% 20,38% 25,43% 24,70% 25,44% 30,09% 25,88% 23,59% 21,04% 14,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,02% 96,97% 97,15% 96,94% 97,77% 76,61% 96,20% 69,98% 73,84% 59,03%
Rörelsekapital/omsättning 37,45% 28,04% 23,18% 34,07% 30,05% 52,31% 53,57% 52,69% 61,44% 40,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,50% 64,89% 64,24% 56,29% 51,16% 44,89% 40,82% 35,19% 37,19% 33,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,95% 184,47% 205,74% 244,34% 220,78% 343,69% 437,84% 389,74% 438,72% 326,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!