Visa allt om P M Hanssons Maskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 23 577 29 046 19 469 21 356 20 111 20 761 24 751 19 162 21 376 29 086
Övrig omsättning 139 476 63 257 223 36 5 0 8 106
Rörelseresultat (EBIT) 2 863 4 152 789 457 -30 1 497 986 597 795 87
Resultat efter finansnetto 2 935 4 152 789 447 -30 1 497 987 599 794 86
Årets resultat 1 938 2 554 714 158 251 1 296 930 549 669 268
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 107 135 173 188 150 219 313 428 533
Omsättningstillgångar 26 988 25 557 22 129 19 966 21 020 20 750 20 490 19 878 20 184 19 552
Tillgångar 27 068 25 664 22 263 20 140 21 208 20 900 20 709 20 192 20 612 20 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 838 19 900 17 346 16 632 16 974 17 222 16 426 15 996 15 947 15 378
Obeskattade reserver 2 856 2 393 1 509 1 660 1 491 2 075 2 260 2 482 2 601 2 677
Avsättningar (tkr) 0 0 83 0 741 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Kortfristiga skulder 6 374 3 372 3 326 1 848 2 002 1 603 2 023 1 714 2 064 1 973
Skulder och eget kapital 27 068 25 664 22 263 20 140 21 208 20 900 20 709 20 192 20 612 20 085
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 339 1 302 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 474 486 522
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 500 500 500 500 100
Omsättning 23 716 29 522 19 532 21 613 20 334 20 797 24 756 19 162 21 384 29 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 789 9 682 6 490 7 119 5 028 5 190 6 188 4 791 5 344 7 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 539 514 516 602 474 474 465 459 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 890 4 179 828 507 35 1 580 1 080 710 928 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,83% 49,19% -8,84% 6,19% -3,13% -16,12% 29,17% -10,36% -26,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,92% 16,18% 3,54% 2,27% -0,13% 7,16% 4,77% 2,97% 3,86% 0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,54% 14,29% 4,05% 2,14% -0,14% 7,21% 3,99% 3,13% 3,72% 0,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,18% 24,53% 21,72% 18,36% 23,20% 24,25% 17,93% 21,94% 20,34% 13,34%
Rörelsekapital/omsättning 87,43% 76,38% 96,58% 84,84% 94,57% 92,23% 74,61% 94,79% 84,77% 60,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,13% 84,81% 83,20% 89,01% 85,52% 90,15% 87,83% 88,81% 87,21% 86,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,05% 315,24% 252,32% 364,18% 240,86% 213,97% 405,59% 193,52% 307,95% 227,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!