Visa allt om CJ Automotive AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 499 912 374 188 412 475 535 196 486 966
Övrig omsättning 1 477 6 569 15 365 1 060 735
Rörelseresultat (EBIT) 4 002 -11 740 -3 508 -24 395 -24 285
Resultat efter finansnetto 879 -14 518 -7 110 -26 554 -25 669
Årets resultat 870 -14 518 -7 090 -23 478 -17 577
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 781 35 891 50 369 43 354 53 899
Omsättningstillgångar 156 544 141 000 124 210 157 491 157 446
Tillgångar 194 325 176 891 174 579 200 845 211 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 901 4 991 19 502 16 609 40 087
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 0 0 18 0
Långfristiga skulder 5 772 5 700 10 732 10 016 17 543
Kortfristiga skulder 182 642 166 200 144 345 174 202 153 715
Skulder och eget kapital 194 325 176 891 174 579 200 845 211 345
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 1 658 1 800 1 714 1 681 1 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 81 537 61 777 85 106 92 675 85 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 25 621 20 970 37 916 40 946 36 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 501 389 380 757 427 840 536 256 487 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 219 207 249 268 241
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 283 1 808 1 657 1 997 2 021
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 525 491 507 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 374 213 11 291 -11 131 -12 641
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,60% -9,28% -22,93% 9,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% -6,64% -2,01% -12,00% -11,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% -3,14% -0,85% -4,50% -4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,26% 42,33% 40,50% 37,55% 36,43%
Rörelsekapital/omsättning -5,22% -6,73% -4,88% -3,12% 0,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,04% 2,82% 11,17% 8,27% 18,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,95% 57,68% 57,82% 66,91% 71,88%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 499 912 374 189 412 475 535 196 486 966 428 922 369 688 350 387 299 020 287 461
Övrig omsättning 1 435 6 559 15 355 1 060 735 1 523 703 1 168 5 250 2 346
Rörelseresultat (EBIT) 3 673 -11 972 -3 776 -24 727 -24 569 8 540 -1 378 14 863 16 058 14 091
Resultat efter finansnetto 439 -14 534 -7 038 -26 659 -26 270 6 770 -2 280 12 101 15 403 13 761
Årets resultat 439 -14 534 -7 038 -22 635 -2 491 3 550 -199 7 977 11 078 7 908
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 446 24 834 33 720 25 274 32 619 34 838 39 860 27 801 22 362 18 959
Omsättningstillgångar 156 952 141 829 126 165 159 366 159 670 171 547 134 653 137 348 108 012 90 735
Tillgångar 183 398 166 663 159 885 184 640 192 289 206 385 174 513 165 149 130 374 109 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 654 5 215 19 749 16 787 39 422 41 913 38 363 38 562 30 585 35 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 186 21 220 19 031 20 531 18 720 16 975
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 694 4 212 1 600 5 200 2 200 1 852
Kortfristiga skulder 177 744 161 448 140 136 167 853 147 987 139 040 115 519 100 856 78 869 55 360
Skulder och eget kapital 183 398 166 663 159 885 184 640 192 289 206 385 174 513 165 149 130 374 109 694
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 658 1 800 1 714 1 681 1 659 1 886 2 352 2 101 2 004 1 891
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 79 706 60 107 83 386 92 675 86 185 74 507 66 920 58 697 56 601 54 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 25 169 20 580 37 528 40 560 35 995 31 467 25 611 20 285 21 181 20 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 501 347 380 748 427 830 536 256 487 701 430 445 370 391 351 555 304 270 289 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 219 249 245 0 237 205 208 183 168 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 283 1 503 1 684 - 2 055 2 092 1 777 1 915 1 780 1 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 428 500 - 516 545 498 476 500 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 623 -5 967 2 886 -17 432 -18 124 15 145 4 218 20 737 22 094 20 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,60% -9,28% -22,93% 9,90% 13,53% 16,02% 5,51% 17,18% 4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,82% -7,18% -2,36% -13,23% -12,93% 4,20% -0,54% 9,02% 12,32% 12,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,67% -3,20% -0,92% -4,56% -5,11% 2,02% -0,26% 4,25% 5,37% 4,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,61% 41,67% 40,50% 37,55% 36,43% 39,65% 40,61% 39,70% 43,83% 43,17%
Rörelsekapital/omsättning -4,16% -5,24% -3,39% -1,59% 2,40% 7,58% 5,18% 10,41% 9,75% 12,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,08% 3,13% 12,35% 9,09% 20,98% 28,33% 30,49% 33,05% 34,66% 44,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,92% 59,90% 60,96% 70,56% 76,17% 99,03% 92,14% 108,15% 103,69% 120,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!