Visa allt om Enea Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 927 670 1 000 347 915 085 1 012 044 589 258 501 317 481 480 429 298 408 518 529 517
Övrig omsättning 37 077 0 14 011 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 118 140 215 963 188 604 254 726 103 672 118 792 110 035 93 815 82 116 134 243
Resultat efter finansnetto 100 969 221 155 164 152 203 043 98 490 123 983 112 506 95 290 83 806 138 444
Årets resultat 224 810 200 264 142 284 169 661 83 188 94 589 87 959 87 955 63 175 115 340
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 541 244 2 367 968 1 781 426 1 703 370 616 314 540 140 209 569 152 294 134 882 169 794
Omsättningstillgångar 776 725 665 331 552 614 510 400 555 850 442 905 329 016 351 661 304 369 289 926
Tillgångar 3 317 969 3 033 299 2 334 041 2 213 770 1 172 164 983 046 538 585 503 955 439 251 459 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 291 201 1 776 009 1 487 480 1 481 267 759 932 422 946 398 898 400 289 371 183 367 214
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 547 2 031 3 149 6 569 2 575 41 870 21 455 16 154 11 584 6 756
Långfristiga skulder 701 842 637 137 429 558 376 040 241 196 236 013 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 320 379 618 122 413 854 349 894 168 461 282 217 118 232 87 512 56 484 85 750
Skulder och eget kapital 3 317 969 3 033 299 2 334 041 2 213 770 1 172 164 983 046 538 585 503 955 439 251 459 720
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 30 627 - 43 433 41 336 37 239 32 508 - 25 229 21 304 21 292
Varav tantiem till styrelse & VD - 3 155 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 932 438 391 393 110 391 747 179 717 144 043 168 124 145 055 153 276 191 834
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 101 518 113 474 97 682 92 341 81 297 56 084 53 346 55 688 56 160 58 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 964 747 1 000 347 929 096 1 012 044 589 258 501 317 481 480 429 298 408 518 529 517
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 619 708 634 629 467 410 400 392 384 417
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 413 1 443 1 609 1 262 1 223 1 204 1 095 1 064 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 953 779 843 835 639 567 554 576 601 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 787 216 122 296 104 340 726 136 372 152 034 110 035 112 408 100 579 139 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,27% 9,32% -9,58% - 17,54% 4,12% 12,16% 5,09% -22,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,06% 10,44% 9,28% 12,41% 10,30% 13,98% 22,14% 19,72% 20,30% 30,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,13% 31,65% 23,68% 27,14% 20,48% 27,41% 24,77% 23,14% 21,82% 26,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,97% 64,95% 67,97% 72,96% 71,77% 70,37% 69,56% 71,85% 72,69% 73,85%
Rörelsekapital/omsättning 49,19% 4,72% 15,16% 15,86% 65,74% 32,05% 43,78% 61,53% 60,68% 38,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,05% 58,55% 63,73% 66,91% 64,83% 43,02% 74,06% 79,43% 84,50% 79,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,44% 107,64% 133,53% 145,87% 329,96% 156,94% 278,28% 401,84% 538,86% 338,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 42 248 51 198 43 333 77 556 53 113 58 074 49 312 52 904 51 591 48 823
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -57 103 -30 581 -39 299 0 0 0 0 0 0 83
Resultat efter finansnetto -61 829 -31 297 -37 663 -1 273 -1 132 36 516 68 370 132 534 2 222 2 791
Årets resultat -5 904 -760 -658 3 227 -300 38 749 66 887 130 823 1 251 1 923
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 968 213 131 212 410 175 423 174 870 235 861 174 335 245 461 190 025 176 010
Omsättningstillgångar 1 244 611 1 426 241 1 116 548 1 067 584 1 045 997 449 916 272 068 119 677 189 268 151 083
Tillgångar 1 458 579 1 639 372 1 328 958 1 243 007 1 220 867 685 777 446 403 365 138 379 293 327 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 951 832 479 851 726 840 318 553 602 547 859 261 184 257 234 220 046 277 643
Obeskattade reserver 0 0 3 666 0 0 0 0 7 693 6 626 6 053
Avsättningar (tkr) 924 2 734 0 4 089 4 529 5 746 8 520 0 0 0
Långfristiga skulder 543 216 469 829 291 680 263 000 539 822 82 000 116 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 488 334 330 181 886 135 600 122 914 50 172 60 699 100 211 152 622 43 397
Skulder och eget kapital 1 458 579 1 639 372 1 328 958 1 243 007 1 220 867 685 777 446 403 365 138 379 293 327 093
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 14 072 11 281 0 0 0 0 9 880 13 018 10 094 9 611
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 059 9 036 22 874 0 0 0 2 183 793 4 206 6 461
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 8 895 12 846 11 875 0 0 0 7 341 8 099 8 562 8 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 248 51 198 43 333 77 556 53 113 58 074 49 312 52 904 51 591 48 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 15 12 10 12 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 485 3 413 2 889 6 463 5 311 4 840 4 109 4 409 3 969 3 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -57 103 -30 581 -39 299 0 0 0 0 0 0 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,48% 18,15% -44,13% 46,02% -8,54% 17,77% -6,79% 2,55% 5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 0,44% -2,10% 3,71% 2,29% 5,74% 15,62% 36,35% 0,67% 1,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 120,08% 14,18% -64,52% 59,45% 52,65% 67,73% 141,38% 250,91% 4,92% 6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 753,08% 2 132,72% 2 156,93% 1 201,69% 1 737,96% 688,34% 428,64% 36,79% 71,03% 220,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,11% 50,78% 64,30% 67,60% 45,34% 79,89% 58,51% 72,09% 59,38% 86,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 527,35% 426,60% 613,87% 787,30% 851,00% 896,75% 448,22% 119,43% 124,01% 348,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!