Visa allt om Fridhems Kursgård Aktiebolag
Visa allt om Fridhems Kursgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 892 25 185 21 879 20 316 22 028 19 972 17 236 18 913 18 308 14 594
Övrig omsättning 253 156 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 216 835 563 182 1 490 652 -549 -1 466 990 812
Resultat efter finansnetto 14 524 166 -231 1 020 323 -874 -1 964 522 357
Årets resultat 5 21 125 13 693 323 -874 15 391 553
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 953 23 755 23 767 22 812 20 193 20 222 19 641 20 811 19 014 20 108
Omsättningstillgångar 3 251 3 043 3 070 2 004 2 308 2 299 2 076 2 795 2 990 2 152
Tillgångar 26 204 26 798 26 838 24 816 22 501 22 521 21 717 23 606 22 004 22 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 401 7 396 7 375 7 251 7 538 6 844 6 521 7 395 7 980 8 089
Obeskattade reserver 490 490 0 0 260 0 0 0 2 002 2 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 611 14 351 14 163 13 303 10 558 12 847 12 624 11 838 8 973 9 654
Kortfristiga skulder 5 702 4 561 5 299 4 263 4 146 2 829 2 572 4 373 3 049 2 471
Skulder och eget kapital 26 204 26 798 26 838 24 816 22 501 22 521 21 717 23 606 22 004 22 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 637 560 548 429 430 451 426 451
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 9 154 8 125 6 206 5 828 6 019 5 630 5 135 6 009 5 284 3 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 427 2 785 2 497 2 316 2 341 2 144 2 004 2 451 2 065 1 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 600 500
Omsättning 31 145 25 341 21 879 20 316 22 028 19 972 17 236 18 913 18 308 14 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 25 22 22 21 23 23 25 23 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 1 007 995 923 1 049 868 749 757 796 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 453 438 405 438 368 342 364 350 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 079 2 642 2 300 1 661 2 955 2 294 1 067 33 2 437 2 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,66% 15,11% 7,69% -7,77% 10,29% 15,87% -8,87% 3,30% 25,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 3,12% 2,10% 0,73% 6,62% 2,90% -2,52% -6,18% 4,52% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,70% 3,32% 2,57% 0,90% 6,76% 3,26% -3,18% -7,71% 5,43% 5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,63% 75,51% 76,50% 74,97% 76,53% 75,84% 75,65% 78,45% 83,05% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning -7,93% -6,03% -10,19% -11,12% -8,34% -2,65% -2,88% -8,34% -0,32% -2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,70% 29,03% 27,48% 29,22% 34,35% 30,39% 30,03% 31,33% 42,82% 42,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,91% 52,05% 47,88% 41,14% 49,98% 71,26% 71,70% 58,93% 89,96% 83,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...