Visa allt om Sabra Tours Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 032 607 1 570 1 609 1 462 1 602 1 156 945 1 200 1 199
Övrig omsättning 638 608 558 572 407 406 402 391 389 363
Rörelseresultat (EBIT) -33 34 326 204 404 275 286 99 310 19
Resultat efter finansnetto -32 -75 75 204 404 275 212 -86 171 25
Årets resultat -11 -59 -15 132 230 195 129 -137 24 -23
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 465 1 465 1 573 1 823 1 823 1 823 2 342 1 654 1 856 1 566
Omsättningstillgångar 636 477 486 350 372 198 121 563 435 727
Tillgångar 2 101 1 942 2 059 2 173 2 195 2 022 2 462 2 217 2 290 2 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 289 1 300 1 359 1 524 1 542 1 462 1 418 1 439 1 726 1 852
Obeskattade reserver 291 311 342 323 291 186 168 148 117 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 50 50 50 150 150 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 222 282 308 277 212 223 577 630 447 412
Skulder och eget kapital 2 101 1 942 2 059 2 173 2 195 2 022 2 462 2 217 2 290 2 293
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 725 1 210 936 700 600 540 450 385 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 138 124 129 220 189 170 141 124 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150
Omsättning 1 670 1 215 2 128 2 181 1 869 2 008 1 558 1 336 1 589 1 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 516 304 785 1 609 1 462 1 602 1 156 945 1 200 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 462 696 1 151 1 005 860 755 643 576 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -33 34 326 204 432 293 304 117 328 37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,02% -61,34% -2,42% 10,05% -8,74% 38,58% 22,33% -21,25% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,52% 1,75% 15,83% 9,39% 18,41% 13,60% 11,66% 4,47% 13,58% 1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,10% 5,60% 20,76% 12,68% 27,63% 17,17% 24,83% 10,48% 25,92% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,52% 100,00% 100,00% 86,39% 94,12% 73,72% 81,06% 66,88% 67,17% 55,88%
Rörelsekapital/omsättning 40,12% 32,13% 11,34% 4,54% 10,94% -1,56% -39,45% -7,09% -1,00% 26,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,16% 79,43% 78,96% 81,73% 80,59% 79,48% 62,92% 70,11% 79,36% 81,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,49% 169,15% 157,79% 126,35% 175,47% 88,79% 20,97% 89,37% 97,32% 176,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!