Visa allt om Kyl & Maskin i Visby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 25 733 23 998 21 258 26 179 28 136 30 065 23 856 21 329 19 646 17 447
Övrig omsättning 186 282 135 97 152 112 91 115 121 168
Rörelseresultat (EBIT) 524 42 -706 536 54 480 267 595 213 554
Resultat efter finansnetto 499 35 -702 523 45 469 262 585 205 545
Årets resultat 336 54 5 442 8 358 183 324 105 250
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 419 448 1 095 1 072 481 726 709 727 690
Omsättningstillgångar 7 504 6 484 6 281 7 775 7 010 8 224 6 613 6 386 7 203 5 395
Tillgångar 8 223 6 903 6 729 8 870 8 082 8 705 7 339 7 094 7 930 6 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 485 2 149 2 095 2 690 2 247 2 240 1 882 1 699 2 065 1 960
Obeskattade reserver 379 318 342 810 840 914 969 958 807 747
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 272 272 272 272 272 272 272 272 272
Kortfristiga skulder 4 791 4 164 4 020 5 099 4 723 5 280 4 216 4 165 4 786 3 107
Skulder och eget kapital 8 223 6 903 6 729 8 870 8 082 8 705 7 339 7 094 7 930 6 085
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 617 5 394 4 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 117 1 926 1 864
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 919 24 280 21 393 26 276 28 288 30 177 23 947 21 444 19 767 17 615
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 20 20 20 20 17 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 287 1 200 1 063 1 309 1 407 1 503 1 403 1 422 1 310 1 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 451 421 480 500 509 535 528 504 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 573 81 -659 578 88 533 315 636 250 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,23% 12,89% -18,80% -6,96% -6,42% 26,03% 11,85% 8,57% 12,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,41% 0,70% -10,39% 6,08% 0,69% 5,58% 3,69% 8,43% 2,76% 9,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 0,20% -3,29% 2,06% 0,20% 1,62% 1,14% 2,80% 1,11% 3,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,97% 49,02% 48,71% 49,67% 46,57% 44,17% 49,70% 49,66% 50,48% 53,27%
Rörelsekapital/omsättning 10,54% 9,67% 10,64% 10,22% 8,13% 9,79% 10,05% 10,41% 12,30% 13,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,82% 34,72% 35,10% 37,45% 35,91% 33,92% 35,94% 34,48% 33,98% 41,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,20% 117,87% 111,79% 111,71% 110,52% 120,11% 115,51% 98,73% 109,05% 108,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!