Visa allt om Aktiebolaget Stiglöv & Co

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 258 33 808 25 919 27 689 27 414 24 667 26 191 23 462 26 030 28 778
Övrig omsättning 0 0 0 0 58 95 122 0 395 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 228 4 799 1 311 1 565 1 610 1 902 3 831 2 414 2 984 5 581
Resultat efter finansnetto 3 058 4 689 1 187 1 486 1 537 1 875 3 802 2 390 2 914 5 849
Årets resultat 1 945 3 209 1 238 1 763 1 555 1 715 2 873 1 712 1 885 3 715
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 201 12 473 12 928 13 930 14 944 15 780 15 379 15 122 16 044 14 720
Omsättningstillgångar 15 959 16 234 11 248 9 680 9 276 8 746 10 719 7 833 6 751 10 183
Tillgångar 29 161 28 707 24 176 23 609 24 220 24 526 26 098 22 955 22 795 24 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 553 12 107 9 648 8 411 14 773 14 288 14 042 13 359 13 168 12 052
Obeskattade reserver 5 811 5 543 4 928 5 342 6 123 6 602 6 963 6 871 6 701 6 254
Avsättningar (tkr) 1 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 639 5 406 5 872 6 339 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 916 5 652 3 727 3 518 3 325 3 636 5 093 2 725 2 925 6 597
Skulder och eget kapital 29 161 28 707 24 176 23 609 24 220 24 526 26 098 22 955 22 795 24 903
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 191 1 093 941 866 843 841 895
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 499 1 454 1 751 1 612 1 800 2 149 2 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 325 1 360 1 387 1 761 1 657 1 648 1 439
Utdelning till aktieägare 2 000 2 500 750 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 258 33 808 25 919 27 689 27 472 24 762 26 313 23 462 26 425 28 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 7 7 7 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 407 4 226 3 703 3 956 3 916 3 524 3 742 3 352 2 603 2 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 816 605 595 574 558 596 606 626 482 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 512 6 029 2 467 2 696 2 791 2 715 4 725 3 363 3 901 6 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,95% 30,44% -6,39% 1,00% 11,14% -5,82% 11,63% -9,87% -9,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,07% 16,72% 5,42% 6,63% 6,65% 7,76% 14,69% 10,52% 13,09% 23,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,46% 14,19% 5,06% 5,65% 5,87% 7,71% 14,63% 10,29% 11,46% 20,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,55% 39,60% 44,71% 44,00% 43,17% 46,32%
Rörelsekapital/omsättning 20,90% 31,30% 29,02% 22,25% 21,71% 20,72% 21,48% 21,77% 14,70% 12,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,16% 57,24% 55,81% 53,28% 80,71% 79,25% 74,62% 81,54% 80,70% 67,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,31% 156,23% 142,07% 109,10% 123,61% 90,43% 119,44% 109,58% 79,45% 83,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!