Visa allt om Grevbäcks Gris AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 35 953 27 151 18 001 16 840 14 978 15 052 15 037 15 567 12 020 12 453
Övrig omsättning 1 488 2 555 1 388 1 283 1 532 1 178 1 104 1 339 962 1 059
Rörelseresultat (EBIT) 2 051 3 400 213 3 190 424 698 2 679 2 701 1 356 851
Resultat efter finansnetto 640 2 685 -161 3 054 316 575 2 581 2 505 1 071 455
Årets resultat 147 1 741 129 1 184 76 15 76 13 4 3
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 748 46 351 37 191 25 867 21 968 20 885 20 477 21 745 20 966 21 519
Omsättningstillgångar 19 077 20 541 11 321 12 534 12 706 13 393 12 776 11 076 8 730 8 485
Tillgångar 65 825 66 892 48 511 38 401 34 673 34 278 33 253 32 821 29 696 30 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 227 9 079 7 339 7 210 6 026 5 950 5 935 6 358 6 345 6 341
Obeskattade reserver 12 030 11 540 10 600 10 890 9 310 9 070 8 510 6 060 3 564 2 484
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 346 36 762 23 550 14 699 14 338 11 671 12 506 16 326 16 508 17 112
Kortfristiga skulder 7 223 9 510 7 022 5 603 4 999 7 587 6 303 4 076 3 279 4 067
Skulder och eget kapital 65 825 66 892 48 511 38 401 34 673 34 278 33 253 32 821 29 696 30 004
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 1 495 1 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 530 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 37 441 29 706 19 389 18 123 16 510 16 230 16 141 16 906 12 982 13 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 595 2 715 2 000 2 807 2 496 2 509 2 506 2 595 2 003 2 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 374 357 336 375 361 339 337 318 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 749 6 594 2 922 5 400 2 511 2 769 4 590 4 572 3 118 2 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,42% 50,83% 6,89% 12,43% -0,49% 0,10% -3,40% 29,51% -3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 5,34% 0,76% 8,68% 1,50% 2,16% 8,30% 8,27% 4,61% 2,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,38% 13,16% 2,04% 19,80% 3,47% 4,92% 18,35% 17,43% 11,38% 6,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,70% 45,97% 51,34% 58,69% 48,07% 49,68% 58,90% 54,94% 59,27% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 32,97% 40,63% 23,88% 41,16% 51,46% 38,57% 43,05% 44,97% 45,35% 35,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,27% 27,03% 32,17% 40,90% 38,32% 38,00% 37,81% 33,77% 30,73% 27,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,35% 83,76% 45,93% 102,61% 117,54% 103,04% 113,07% 133,05% 74,11% 83,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!