Visa allt om Tiab Service i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Tiab Service i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 197 1 854 1 705 2 486 2 951 2 791 2 769 2 939 3 096 2 727
Övrig omsättning - 1 - - - - 20 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 243 327 236 294 324 266 149 149 310 322
Resultat efter finansnetto 242 416 233 321 343 263 143 87 308 321
Årets resultat 187 321 242 169 246 219 131 73 234 246
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 296 312 324 354 411 410 522 589
Omsättningstillgångar 396 530 256 422 533 324 257 430 524 496
Tillgångar 396 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 456 435 437 514 468 378 347 505 621
Obeskattade reserver 0 0 0 85 0 0 44 82 113 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 75 117 211 344 210 246 411 428 321
Skulder och eget kapital 396 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 539 605 569 652 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 394 563 643 995 1 275 643 635 588 603 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 142 196 242 399 487 492 534 515 528 473
Utdelning till aktieägare 185 330 300 230 245 200 130 100 230 350
Omsättning 1 197 1 855 1 705 2 486 2 951 2 791 2 789 2 939 3 096 2 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 599 927 568 622 738 698 692 735 774 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 37 449 355 399 490 465 493 457 493 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 866 327 236 294 324 275 162 162 323 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,44% 8,74% -31,42% -15,76% 5,73% 0,79% -5,78% -5,07% 13,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,36% 79,06% 42,75% 44,34% 40,61% 39,38% 22,31% 17,98% 29,73% 29,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,30% 22,60% 13,84% 13,07% 11,79% 9,57% 5,38% 5,14% 10,05% 11,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,36% 82,63% 88,45% 90,95% 93,12% 90,36% 89,78% 82,00% 86,85% 89,44%
Rörelsekapital/omsättning 26,07% 24,54% 8,15% 8,49% 6,40% 4,08% 0,40% 0,65% 3,10% 6,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,04% 86,04% 78,80% 68,16% 59,98% 69,03% 61,44% 48,34% 56,06% 66,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,43% 706,67% 218,80% 200,00% 154,94% 154,29% 99,59% 104,62% 122,43% 154,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...