Visa allt om Örkelljunga Fjärrvärmeverk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 611 22 014 20 005 20 984 21 947 20 402 21 158 20 939 18 908 21 064
Övrig omsättning 0 0 1 0 2 0 0 0 151 70
Rörelseresultat (EBIT) 1 697 2 428 1 896 2 507 3 184 4 215 4 284 3 586 2 253 4 237
Resultat efter finansnetto 1 077 1 749 755 1 387 1 855 2 659 2 489 1 576 107 2 012
Årets resultat -16 -11 -1 862 -17 -16 -21 -4 -42 -42 -12
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 067 58 394 62 399 66 266 67 700 66 306 69 874 72 679 75 044 75 819
Omsättningstillgångar 16 124 14 628 11 001 11 518 12 363 13 999 8 628 13 742 9 668 11 518
Tillgångar 71 191 73 021 73 400 77 783 80 063 80 305 78 501 86 421 84 712 87 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 685 1 701 1 712 1 729 1 746 1 762 1 783 1 787 1 829 1 870
Obeskattade reserver 23 520 22 427 20 667 18 050 16 645 14 774 12 094 9 600 7 982 7 833
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 700 45 300 47 700 52 700 55 700 57 700 57 700 67 700 67 700 70 600
Kortfristiga skulder 3 285 3 593 3 321 5 305 5 972 6 069 6 925 7 334 7 201 7 034
Skulder och eget kapital 71 191 73 021 73 400 77 783 80 063 80 305 78 501 86 421 84 712 87 338
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 252 2 342 2 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 056 1 111 1 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 611 22 014 20 006 20 984 21 949 20 402 21 158 20 939 19 059 21 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 403 5 504 5 001 5 246 5 487 5 101 5 290 4 188 3 782 4 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 985 990 794 911 909 793 800 683 712 691
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 702 6 433 5 932 6 504 7 118 8 082 8 133 7 378 5 999 7 766
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,83% 10,04% -4,67% -4,39% 7,57% -3,57% 1,05% 10,74% -10,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,50% 3,34% 2,59% 3,23% 3,98% 5,28% 5,47% 4,17% 2,71% 4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,25% 11,08% 9,51% 11,98% 14,53% 20,78% 20,30% 17,20% 12,13% 20,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,52% 67,09% 64,28% 64,84% 64,44% 69,89% 68,03% 67,46% 63,86% 66,15%
Rörelsekapital/omsättning 59,41% 50,13% 38,39% 29,61% 29,12% 38,87% 8,05% 30,60% 13,05% 21,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14% 26,29% 24,29% 20,32% 18,40% 16,54% 14,29% 10,73% 9,51% 9,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 459,06% 373,53% 305,42% 204,94% 194,21% 224,30% 119,42% 179,68% 125,57% 155,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!