Visa allt om Apladalens Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 552 3 891 4 059 4 653 5 439 3 221 3 412 4 375 4 614 5 625
Övrig omsättning 0 0 170 1 0 0 0 0 33 1
Rörelseresultat (EBIT) 468 170 436 72 124 -101 101 511 120 361
Resultat efter finansnetto 465 165 431 66 121 -105 97 552 112 355
Årets resultat 402 240 366 136 114 60 79 322 32 209
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 46 81 125 153 155 292 392 540 294
Omsättningstillgångar 1 717 1 579 1 149 1 071 1 544 1 293 1 203 1 336 799 1 565
Tillgångar 1 789 1 625 1 230 1 196 1 697 1 448 1 495 1 728 1 339 1 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 963 711 621 405 419 455 545 616 437 534
Obeskattade reserver 51 98 239 278 354 417 609 612 499 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kortfristiga skulder 775 816 369 514 924 577 342 501 403 878
Skulder och eget kapital 1 789 1 625 1 230 1 196 1 697 1 448 1 495 1 728 1 339 1 859
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 864
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 131 600 670 612 480 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 703 452 473 192 397 518
Utdelning till aktieägare 170 150 150 150 150 150 150 150 143 129
Omsättning 4 552 3 891 4 229 4 654 5 439 3 221 3 412 4 375 4 647 5 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 276 1 946 1 353 1 551 1 813 1 074 1 137 1 458 1 538 1 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 587 421 360 611 350 381 177 295 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 506 205 480 127 257 52 258 659 239 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,99% -4,14% -12,77% -14,45% 68,86% -5,60% -22,01% -5,18% -17,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,22% 10,46% 35,45% 6,10% 7,37% -6,84% 6,82% 32,35% 8,96% 19,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,30% 4,37% 10,74% 1,57% 2,30% -3,07% 2,99% 12,78% 2,60% 6,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,81% 42,97% 47,23% 32,52% 47,38% 44,27% 51,35% 34,56% 31,53% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning 20,69% 19,61% 19,22% 11,97% 11,40% 22,23% 25,23% 19,09% 8,58% 12,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,05% 48,46% 65,64% 51,99% 40,96% 53,89% 68,23% 61,75% 60,10% 46,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,39% 193,50% 257,18% 169,46% 148,16% 187,87% 293,27% 219,36% 75,19% 45,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!