Visa allt om Kvaser Aktiebolaget

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 127 381 155 915 108 460 118 533 125 446 30 472 27 378 23 709 23 598
Övrig omsättning 1 235 5 230 490 1 633 0 31 935 76 38
Rörelseresultat (EBIT) 31 934 41 322 7 983 20 336 28 595 1 994 1 137 -2 071 -2 691
Resultat efter finansnetto 34 512 47 880 7 274 19 515 30 717 2 064 1 090 -1 759 -2 439
Årets resultat 27 226 38 238 5 910 14 489 24 626 1 878 1 068 -1 734 -2 041
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 666 12 954 3 595 978 2 106 306 443 477 683
Omsättningstillgångar 118 886 83 419 124 296 122 164 113 911 12 816 9 052 7 778 10 064
Tillgångar 120 551 96 373 127 891 123 143 116 017 13 122 9 495 8 255 10 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 310 66 969 108 259 102 277 87 456 6 964 5 124 4 046 5 812
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 11 11 8 10
Avsättningar (tkr) 1 867 635 4 890 3 266 4 736 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 375 28 769 14 742 17 600 23 825 6 146 4 359 4 199 4 925
Skulder och eget kapital 120 551 96 373 127 891 123 143 116 017 13 122 9 495 8 255 10 747
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
Löner till styrelse & VD 1 091 - - - - 1 443 1 080 700 1 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 20 681 27 185 20 734 17 911 17 595 7 019 7 124 7 372 6 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 7 822 10 854 9 572 10 963 8 907 2 569 2 537 2 576 2 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 616 161 145 108 950 120 166 125 446 30 503 28 313 23 785 23 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 45 41 33 31 19 19 24 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 548 3 465 2 645 3 592 4 047 1 604 1 441 988 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 845 736 875 852 595 578 452 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 387 42 000 8 750 20 717 29 006 2 161 1 280 -1 772 -2 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 43,75% -8,50% -5,51% - 11,30% 15,48% 0,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,77% 50,58% 6,58% 16,99% 26,62% 16,20% 12,33% -20,42% -21,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,23% 31,27% 7,76% 17,65% 24,62% 6,98% 4,28% -7,11% -9,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,35% 70,49% 74,74% 72,97% 69,62% 67,56% 65,72% 67,87% 65,03%
Rörelsekapital/omsättning 39,65% 35,05% 101,01% 88,22% 71,81% 21,89% 17,14% 15,10% 21,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,73% 69,49% 84,65% 83,06% 75,38% 53,07% 53,97% 49,01% 54,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,44% 193,34% 694,07% 553,72% 415,19% 145,90% 162,10% 126,01% 178,21%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 108 584 133 147 87 505 105 520 107 843 89 158 70 354 64 542 66 881 57 551
Övrig omsättning 725 4 691 218 1 381 1 962 1 560 1 658 0 2 322 195
Rörelseresultat (EBIT) 28 329 34 182 1 794 24 020 28 555 15 492 8 359 2 270 16 612 11 055
Resultat efter finansnetto 30 279 43 681 977 24 411 30 421 16 471 10 546 1 566 19 686 10 852
Årets resultat 17 963 43 005 1 012 18 144 19 932 11 022 6 470 326 11 756 6 498
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 844 15 044 4 441 3 197 2 658 2 829 3 121 3 277 6 200 4 186
Omsättningstillgångar 100 236 69 175 117 170 120 827 108 022 74 744 55 979 50 282 46 680 30 612
Tillgångar 104 079 84 220 121 611 124 025 110 680 77 573 59 100 53 559 52 880 34 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 093 48 304 85 298 84 286 66 142 46 210 35 188 28 718 30 793 20 037
Obeskattade reserver 18 500 10 900 21 743 22 095 20 895 15 595 13 295 10 965 10 250 5 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 032 1 032 46 38 349
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 486 25 016 14 570 17 643 23 643 14 736 9 585 13 829 11 799 8 751
Skulder och eget kapital 104 079 84 220 121 611 124 025 110 680 77 573 59 100 53 559 52 880 34 798
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 1 091 - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 534 18 574 16 033 13 342 12 255 10 797 9 733 8 895 9 868 8 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 541 6 509 4 880 5 233 5 090 4 495 3 841 3 537 3 495 3 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 309 137 838 87 723 106 901 109 805 90 718 72 012 64 542 69 203 57 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 30 29 24 21 18 18 17 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 016 4 438 3 017 4 397 5 135 4 953 3 909 3 797 3 934 3 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 836 721 775 834 870 770 748 799 787
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 769 34 840 2 561 24 401 28 965 15 906 8 770 2 477 16 756 11 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 52,16% -17,07% -2,15% 20,96% 26,73% 9,00% -3,50% 16,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,24% 51,89% 1,61% 19,71% 27,61% 21,42% 18,04% 4,70% 37,24% 31,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,03% 32,82% 2,24% 23,16% 28,33% 18,64% 15,16% 3,90% 29,45% 19,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,27% 66,13% 69,93% 71,35% 68,23% 67,73% 69,33% 64,90% 67,45% 65,48%
Rörelsekapital/omsättning 32,00% 33,17% 117,25% 97,79% 78,24% 67,31% 65,94% 56,48% 52,15% 37,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,17% 67,45% 84,09% 81,85% 74,49% 75,25% 77,09% 69,59% 73,35% 70,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,33% 178,49% 675,57% 565,69% 401,35% 440,78% 502,70% 302,44% 331,61% 256,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!