Visa allt om Ljudcenter i Halmstad Aktiebolag
Visa allt om Ljudcenter i Halmstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 208 18 030 17 097 15 704 17 207 21 346 33 876 38 123 45 869 55 290
Övrig omsättning 12 39 47 - - - 792 - - 120
Rörelseresultat (EBIT) 165 -162 -186 -1 191 -234 -628 -1 131 -128 370 519
Resultat efter finansnetto 69 -222 -240 -1 223 -266 -642 -1 129 -1 086 -1 478 596
Årets resultat 69 -222 -240 -1 223 -44 -10 -22 -771 -1 498 604
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 339 525 745 964 1 263 1 756 3 130 4 679 5 873
Omsättningstillgångar 9 205 8 045 7 445 7 705 8 335 8 199 11 248 12 859 12 144 13 455
Tillgångar 9 398 8 384 7 970 8 450 9 299 9 462 13 005 15 990 16 823 19 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 700 5 631 5 853 6 093 7 316 7 360 8 623 8 645 9 416 10 915
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 222 854 2 018 2 449 2 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 464 1 118 644 997 464 176 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 234 1 634 1 472 1 360 1 518 1 706 3 527 5 326 4 957 5 807
Skulder och eget kapital 9 398 8 384 7 970 8 450 9 299 9 462 13 005 15 990 16 823 19 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 847 1 080 1 270 1 265 1 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 798 2 528 2 453 2 452 2 769 1 973 3 803 3 896 4 192 3 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 032 794 880 859 1 029 1 090 1 777 1 868 1 968 1 929
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 220 18 069 17 144 15 704 17 207 21 346 34 668 38 123 45 869 55 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 10 12 11 20 20 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 651 2 254 2 137 1 570 1 434 1 941 1 694 1 906 2 184 2 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 418 419 335 321 354 333 355 356 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 310 44 34 -909 65 -135 -638 423 963 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,63% 5,46% 8,87% -8,73% -19,39% -36,99% -11,14% -16,89% -17,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% -1,90% -2,31% -13,86% -2,51% -6,64% -8,57% -0,59% 2,74% 3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,78% -0,88% -1,08% -7,46% -1,35% -2,94% -3,29% -0,25% 1,01% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,20% 30,60% 32,03% 27,39% 35,53% 32,25% 29,19% 32,52% 29,49% 24,24%
Rörelsekapital/omsättning 32,87% 35,56% 34,94% 40,40% 39,62% 30,42% 22,79% 19,76% 15,67% 13,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,65% 67,16% 73,44% 72,11% 78,68% 79,51% 71,14% 63,15% 66,45% 66,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,74% 92,04% 95,04% 118,38% 151,52% 122,22% 130,45% 94,61% 96,17% 116,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...