Visa allt om Damstahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 955 535 702 235 535 924 611 171 583 956 550 536 476 280 506 333 480 573 465 793
Övrig omsättning 1 117 940 2 252 2 954 3 374 2 767 1 011 2 688 0 5 404
Rörelseresultat (EBIT) -10 463 39 213 3 003 14 960 11 212 8 636 11 377 -527 11 212 7 931
Resultat efter finansnetto -13 253 38 577 2 348 14 446 11 229 8 695 11 567 -416 12 022 8 038
Årets resultat 317 22 768 3 145 11 245 10 298 6 403 10 645 651 6 568 9 043
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 358 50 946 52 305 54 468 52 393 29 278 29 527 28 775 30 138 26 270
Omsättningstillgångar 381 626 288 911 201 886 183 276 149 482 160 131 191 461 160 923 167 590 144 647
Tillgångar 430 984 339 857 254 191 237 744 201 875 189 409 220 988 189 698 197 728 170 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 818 157 501 134 734 131 589 120 344 110 045 133 643 122 998 122 347 117 225
Obeskattade reserver 15 878 30 000 20 226 22 023 22 163 24 500 24 307 26 587 28 086 24 763
Avsättningar (tkr) 2 460 2 296 2 215 2 045 1 930 1 832 1 735 1 639 1 543 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 274 828 150 060 97 016 82 087 57 438 53 032 61 303 38 474 45 754 28 929
Skulder och eget kapital 430 984 339 857 254 191 237 744 201 875 189 409 220 988 189 698 197 728 170 917
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 922 0 - 1 231 1 589 1 542 1 450 1 469 1 531 1 414
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 673 24 756 23 114 21 997 19 788 19 790 22 865 22 690 24 020 24 713
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 852 10 897 9 993 10 501 9 831 9 925 11 271 11 064 11 483 11 951
Utdelning till aktieägare 0 20 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0
Omsättning 956 652 703 175 538 176 614 125 587 330 553 303 477 291 509 021 480 573 471 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 43 40 44 41 43 49 51 53 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 22 751 16 331 13 398 13 890 14 243 12 803 9 720 9 928 9 067 7 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 830 874 828 820 805 759 789 722 683 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 289 41 469 5 372 17 456 13 167 10 563 13 030 859 12 635 9 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,07% 31,03% -12,31% 4,66% 6,07% 15,59% -5,94% 5,36% 3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,40% 11,57% 1,22% 6,34% 5,65% 4,68% 5,27% -0,17% 6,12% 4,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,08% 5,60% 0,58% 2,47% 1,95% 1,61% 2,44% -0,06% 2,52% 1,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,82% 17,51% 14,80% 16,26% 14,14% 14,73% 17,79% 14,25% 17,76% 18,04%
Rörelsekapital/omsättning 11,18% 19,77% 19,57% 16,56% 15,76% 19,45% 27,33% 24,18% 25,35% 24,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,85% 53,23% 59,21% 62,57% 68,18% 68,19% 69,05% 75,77% 72,96% 79,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,96% 89,59% 130,68% 106,26% 140,07% 205,52% 239,98% 260,12% 224,24% 368,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!