Visa allt om Bokföringsbyrån ett A AB
Visa allt om Bokföringsbyrån ett A AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Nettoomsättning 1 453 1 417 1 827 585 345 254 0 3 784 5 256 4 233
Övrig omsättning - - - - - - 120 621 - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 25 23 67 5 97 -4 306 -489 78
Resultat efter finansnetto 107 23 20 63 2 97 -4 250 -543 81
Årets resultat 83 17 15 50 1 71 -4 250 -457 56
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 77 21 31 41 52 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 351 257 240 197 140 122 93 1 500 957 1 380
Tillgångar 409 333 260 228 181 173 93 1 500 957 1 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 135 118 103 53 51 -71 -67 -317 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 66 22 38 54 0 137 210 109 0
Kortfristiga skulder 142 133 121 87 74 122 28 1 358 1 166 657
Skulder och eget kapital 409 333 260 228 181 173 93 1 500 957 1 380
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 107 79 0 229 179 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 414 818 267 116 29 0 609 1 198 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 123 196 63 59 23 0 248 406 320
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 498
Omsättning 1 453 1 417 1 827 585 345 254 120 4 405 5 256 4 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 2 2 1 0 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 453 1 417 609 293 173 254 - 1 261 1 314 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 529 318 172 149 135 - 366 451 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 134 44 33 77 15 97 -4 306 -489 78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,54% -22,44% 212,31% 69,57% 35,83% - -100,00% -28,01% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,36% 7,81% 9,62% 29,39% 2,76% 56,07% - 20,47% -50,99% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 1,83% 1,37% 11,45% 1,45% 38,19% - 8,11% -9,28% 1,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,93% 74,52% 79,53% 95,04% 100,00% 100,00% - 45,03% 46,44% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 8,75% 6,51% 18,80% 19,13% 0,00% - 3,75% -3,98% 17,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,30% 40,54% 45,38% 45,18% 29,28% 29,48% -76,34% -4,47% -33,12% 50,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,18% 193,23% 198,35% 226,44% 189,19% 100,00% 332,14% 110,46% 30,53% 110,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...