Visa allt om BMC Software AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 135 873 157 648 148 491 125 909 133 029 95 673 122 496 133 082 150 062 188 128
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 467 13 422 13 686 9 012 14 813 3 094 6 149 13 202 15 029 26 913
Resultat efter finansnetto 12 854 21 485 14 657 8 475 14 369 3 427 5 916 13 202 14 001 26 238
Årets resultat 10 081 16 992 11 450 7 398 10 503 3 138 4 709 9 950 10 682 20 142
Balansräkningar (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 521 4 570 976 798 1 058 1 093 1 220 1 272 1 169 233
Omsättningstillgångar 87 113 273 671 313 715 84 437 67 358 85 141 75 216 64 890 64 163 118 955
Tillgångar 90 634 278 241 314 691 85 235 68 416 86 234 76 436 66 162 65 332 119 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 522 69 731 52 401 42 454 33 894 47 250 43 474 38 581 28 693 70 184
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 880 2 655 2 609 2 435 3 506 3 607 4 033 3 726 3 108 2 801
Långfristiga skulder 59 188 242 74 67 80 111 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 173 205 667 259 439 40 272 30 949 35 297 28 818 23 855 33 531 46 203
Skulder och eget kapital 90 634 278 241 314 691 85 235 68 416 86 234 76 436 66 162 65 332 119 188
Löner & utdelning (tkr)
2023-03
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 57 347 54 087 54 515 51 441 54 891 36 468 46 882 43 575 47 724 60 287
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 23 842 22 794 21 032 18 076 18 793 15 209 18 016 16 635 18 043 20 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 873 157 648 148 491 125 909 133 029 95 673 122 496 133 082 150 062 188 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 42 31 26 28 28 37 36 35 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 484 3 754 4 790 4 843 4 751 3 417 3 311 3 697 4 287 4 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 167 1 873 2 480 2 915 2 785 2 000 1 911 1 825 2 055 2 223
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 685 14 703 13 923 9 408 15 235 3 504 6 512 13 587 15 222 27 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,81% 6,17% 17,94% -5,35% 39,05% -21,90% -7,95% -11,32% -20,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,28% 7,78% 4,89% 10,58% 21,65% 4,08% 8,07% 20,01% 23,05% 22,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,53% 13,72% 10,36% 7,16% 11,14% 3,68% 5,03% 9,95% 10,04% 14,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,81% 43,14% 36,55% 35,08% 27,37% 52,10% 37,88% 30,83% 20,41% 38,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,33% 25,06% 16,65% 49,81% 49,54% 54,79% 56,88% 58,31% 43,92% 58,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,58% 133,07% 120,92% 209,67% 217,64% 241,21% 261,00% 272,02% 191,35% 257,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 121 013 136 103 127 481 98 678 106 765 78 950 100 036 109 869 114 920 145 010
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 501 8 627 12 745 3 976 8 878 853 4 690 12 841 11 183 22 361
Resultat efter finansnetto 8 921 16 752 13 826 3 442 8 536 1 122 4 479 12 802 16 092 21 702
Årets resultat 6 066 12 652 10 152 6 176 6 789 2 226 2 473 7 454 12 485 13 269
Balansräkningar (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 860 3 747 787 495 710 796 910 846 784 223
Omsättningstillgångar 56 101 247 969 288 333 55 489 50 247 62 648 60 743 52 508 47 950 93 596
Tillgångar 58 961 251 716 289 120 55 984 50 957 63 444 61 653 53 354 48 734 93 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 354 36 788 24 136 13 984 7 808 25 019 22 793 20 320 12 866 52 881
Obeskattade reserver 13 983 12 889 12 191 11 381 15 935 16 396 18 334 16 935 14 129 12 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 186 226 43 58 70 84 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 565 201 853 252 567 30 576 27 156 21 959 20 442 16 099 21 739 28 207
Skulder och eget kapital 58 961 251 716 289 120 55 984 50 957 63 444 61 653 53 354 48 734 93 819
Löner & utdelning (tkr)
2023-03
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 52 173 54 087 48 488 35 492 - 27 502 34 066 31 686 33 475 41 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 22 887 22 794 19 880 15 046 - 13 054 14 865 13 637 14 725 16 398
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 121 013 136 103 127 481 98 678 106 765 78 950 100 036 109 869 114 920 145 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 42 27 22 23 21 25 24 24 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 361 3 241 4 722 4 485 4 642 3 760 4 001 4 578 4 788 5 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 159 1 690 2 567 2 511 2 651 2 137 2 190 2 116 2 263 2 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 485 9 655 12 877 4 251 9 145 1 136 4 921 13 057 11 250 22 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,09% 6,76% 29,19% -7,57% 35,23% -21,08% -8,95% -4,40% -20,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,23% 6,69% 4,99% 7,10% 17,43% 1,91% 7,63% 24,07% 34,45% 23,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 12,37% 11,33% 4,03% 8,32% 1,53% 4,71% 11,69% 14,61% 15,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,32% 33,88% 28,06% 25,25% 21,63% 51,54% 40,29% 33,14% 22,81% 45,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,97% 18,61% 11,64% 40,84% 39,71% 59,59% 60,16% 62,84% 49,01% 66,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,34% 122,85% 114,16% 181,48% 185,03% 285,30% 297,15% 326,16% 220,57% 331,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!