Visa allt om Aktiebolaget Dickson-Constant Nordiska
Visa allt om Aktiebolaget Dickson-Constant Nordiska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2008-03
Nettoomsättning 8 503 11 797 10 121 10 074 10 508 12 449 10 530 10 054 5 460 40 303
Övrig omsättning 2 35 7 134 - 873 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 840 1 542 732 -153 494 1 675 490 649 810 1 644
Resultat efter finansnetto 1 842 1 564 810 -39 658 1 713 493 761 884 1 938
Årets resultat 1 157 971 847 251 459 994 265 520 466 1 035
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2008-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 60 122 214 322 569 739 917 818
Omsättningstillgångar 10 418 13 444 10 902 11 101 11 198 10 997 9 262 8 883 8 215 10 285
Tillgångar 10 418 13 444 10 962 11 223 11 412 11 318 9 831 9 621 9 132 11 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 571 8 415 7 443 6 596 6 346 5 887 4 893 4 628 4 108 3 642
Obeskattade reserver 2 341 1 991 1 745 2 059 2 479 2 485 2 149 2 042 2 019 1 792
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 505 3 039 1 773 2 568 2 588 2 947 2 789 2 951 3 005 5 669
Skulder och eget kapital 10 418 13 444 10 962 11 223 11 412 11 318 9 831 9 621 9 132 11 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2008-03
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 576 576 588 254 573
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 218 2 544 2 193 2 632 2 304 1 707 1 599 1 613 638 1 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 998 1 003 889 1 110 841 969 810 840 346 687
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 505 11 832 10 128 10 208 10 508 13 322 10 530 10 054 5 460 40 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 417 1 966 1 687 1 679 1 501 1 778 1 504 1 676 1 092 8 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 612 527 646 476 479 473 520 250 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 841 1 546 794 -61 602 1 827 671 864 904 1 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,92% 16,56% 0,47% -4,13% -15,59% 18,22% 4,73% 84,14% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,68% 11,63% 7,39% -0,35% 5,76% 15,14% 5,04% 7,91% 9,68% 17,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,66% 13,26% 8,00% -0,39% 6,25% 13,76% 4,70% 7,57% 16,19% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,31% 62,25% 53,61% 53,69% 52,13% 49,31% 58,58% 55,76% 58,13% 29,62%
Rörelsekapital/omsättning 104,82% 88,20% 90,20% 84,70% 81,94% 64,66% 61,47% 59,00% 95,42% 11,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,60% 74,14% 80,31% 72,29% 71,62% 68,20% 65,88% 63,38% 60,90% 44,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 692,23% 436,10% 601,64% 423,13% 424,11% 365,42% 322,91% 287,16% 263,93% 171,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...