Visa allt om BDX Företagen AB
Visa allt om BDX Företagen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 530 726 2 881 030 2 842 254 2 649 559 2 637 992 2 736 056 2 599 209 2 291 909 1 906 452 2 126 643
Övrig omsättning 17 983 25 024 30 626 20 313 23 072 10 735 10 566 12 584 15 922 9 984
Rörelseresultat (EBIT) 67 706 21 623 -20 324 21 319 27 222 78 629 73 702 61 121 41 075 37 399
Resultat efter finansnetto 68 500 21 295 -20 719 20 920 30 007 81 340 74 029 60 329 42 414 40 285
Årets resultat 52 736 14 022 -18 085 14 942 22 400 58 400 53 134 39 946 27 293 27 950
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 087 218 958 257 144 285 563 270 165 210 754 190 472 155 225 163 113 126 703
Omsättningstillgångar 1 137 314 697 500 617 832 622 022 761 839 706 984 588 933 558 157 436 599 398 001
Tillgångar 1 328 401 916 458 874 976 907 585 1 032 004 917 737 779 405 713 383 599 712 524 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 248 355 947 348 047 371 865 361 969 345 061 298 768 255 776 219 544 184 509
Minoritetsintressen 0 874 0 623 469 540 568 577 593 355
Avsättningar (tkr) 43 435 57 610 44 494 45 111 44 802 56 744 50 418 40 967 34 860 30 756
Långfristiga skulder 54 316 34 026 58 948 66 679 39 122 16 060 7 088 16 544 26 000 0
Kortfristiga skulder 826 402 468 001 423 487 423 307 585 642 499 332 422 563 399 518 318 715 309 084
Skulder och eget kapital 1 328 401 916 458 874 976 907 585 1 032 004 917 737 779 405 713 383 599 712 524 704
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 536 3 808 4 892 3 863 2 553 3 037 2 144 1 810 1 637 1 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 220 777 189 881 217 414 196 765 156 493 115 712 102 134 86 319 64 598 61 472
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 98 521 84 594 96 614 82 157 68 198 52 656 41 228 28 421 25 362 26 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 548 709 2 906 054 2 872 880 2 669 872 2 661 064 2 746 791 2 609 775 2 304 493 1 922 374 2 136 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 489 468 504 439 345 265 246 226 195 173
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 220 6 156 5 639 6 035 7 646 10 325 10 566 10 141 9 777 12 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 663 650 676 683 548 566 538 491 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 919 75 848 42 373 82 341 82 239 119 577 108 662 90 343 66 012 57 427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,55% 1,36% 7,27% 0,44% -3,58% 5,26% 13,41% 20,22% -10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,24% 2,56% -2,03% 2,68% 3,40% 9,05% 9,88% 8,67% 7,26% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,97% 0,81% -0,63% 0,92% 1,33% 3,04% 2,96% 2,70% 2,28% 2,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,76% 18,20% 18,41% 18,64% 14,97% 12,73% 12,57% 13,92% 12,26% 11,04%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 7,97% 6,84% 7,50% 6,68% 7,59% 6,40% 6,92% 6,18% 4,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,43% 38,84% 39,78% 40,97% 35,07% 37,60% 38,33% 35,85% 36,61% 35,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,25% 132,88% 128,64% 130,61% 118,34% 129,77% 125,65% 127,92% 125,87% 119,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 191 323 2 591 330 2 582 283 2 600 188 2 623 868 2 725 579 2 661 866 2 285 972 1 799 689 2 027 863
Övrig omsättning 14 368 22 829 29 912 7 983 7 317 5 994 6 777 6 680 6 362 5 529
Rörelseresultat (EBIT) 73 842 23 200 -12 662 4 850 3 511 38 307 53 280 34 380 26 374 27 115
Resultat efter finansnetto 75 691 23 181 -11 736 5 854 6 712 40 071 53 261 33 487 38 512 30 344
Årets resultat 47 215 19 409 -4 906 8 845 6 750 23 698 29 358 18 041 26 908 16 002
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 471 198 530 227 026 181 028 183 240 138 221 129 728 119 174 116 610 85 910
Omsättningstillgångar 1 063 200 635 940 560 470 516 565 612 136 551 089 480 423 487 588 375 919 345 298
Tillgångar 1 239 671 834 470 787 496 697 593 795 376 689 310 610 151 606 763 492 530 431 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 787 239 009 224 542 185 800 181 875 189 246 174 020 151 723 140 036 118 071
Obeskattade reserver 120 651 114 721 121 660 59 767 66 135 69 486 62 571 49 969 42 158 36 843
Avsättningar (tkr) 16 154 28 749 13 833 2 958 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 4 310
Långfristiga skulder 28 323 16 667 36 509 0 0 0 7 088 16 544 26 000 0
Kortfristiga skulder 792 756 435 324 390 952 449 068 543 986 427 198 363 092 385 147 280 954 271 984
Skulder och eget kapital 1 239 671 834 470 787 496 697 593 795 376 689 310 610 151 606 763 492 530 431 208
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 536 3 808 4 892 3 863 2 553 3 037 2 144 1 810 1 637 1 834
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 183 820 169 079 183 599 128 015 106 915 73 872 63 507 50 655 40 994 42 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 048 75 893 81 601 55 301 47 261 36 544 26 610 17 644 17 876 18 792
Utdelning till aktieägare 17 652 4 942 4 942 6 002 4 942 14 121 8 473 7 061 6 355 4 942
Omsättning 3 205 691 2 614 159 2 612 195 2 608 171 2 631 185 2 731 573 2 668 643 2 292 652 1 806 051 2 033 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 402 389 419 302 240 174 162 141 114 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 939 6 662 6 163 8 610 10 933 15 664 16 431 16 213 15 787 16 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 675 684 659 694 491 527 504 548 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 049 63 549 37 869 23 161 20 931 51 504 63 945 43 873 34 812 34 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,15% 0,35% -0,69% -0,90% -3,73% 2,39% 16,44% 27,02% -11,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,12% 2,99% -1,19% 1,18% 1,31% 6,01% 9,14% 5,76% 8,03% 7,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,38% 0,96% -0,36% 0,32% 0,40% 1,52% 2,09% 1,53% 2,20% 1,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,62% 16,87% 17,66% 11,44% 9,39% 6,87% 7,17% 7,12% 7,07% 7,04%
Rörelsekapital/omsättning 8,47% 7,74% 6,56% 2,60% 2,60% 4,55% 4,41% 4,48% 5,28% 3,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,32% 39,37% 40,56% 33,32% 29,35% 34,88% 36,08% 31,07% 34,74% 33,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,53% 130,54% 126,65% 101,61% 101,50% 117,20% 118,42% 116,72% 126,57% 121,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...