Visa allt om DOT Halmstad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 59 012 38 852 37 799 41 201 42 467 41 853 37 717 37 429 32 983 29 340
Övrig omsättning 300 1 253 710 0 0 317 8 259 0 1 185
Rörelseresultat (EBIT) 11 401 3 731 2 945 2 602 5 598 4 215 4 417 5 169 1 105 -799
Resultat efter finansnetto 11 395 3 749 2 917 2 607 5 668 4 224 4 188 4 848 706 -1 294
Årets resultat 6 780 2 649 3 089 2 803 5 310 4 726 4 373 4 359 65 6
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 484 1 796 7 073 8 062 19 443 20 547 22 995 25 209 26 023 28 006
Omsättningstillgångar 51 991 42 503 31 403 29 708 12 592 10 209 16 001 13 424 9 889 9 584
Tillgångar 53 475 44 299 38 475 37 770 32 036 30 757 38 996 38 633 35 912 37 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 647 16 867 11 805 13 716 14 914 11 604 16 878 16 505 13 646 13 581
Obeskattade reserver 5 018 2 210 1 850 2 876 3 871 5 032 6 875 8 310 9 210 10 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 87 65 32 0
Långfristiga skulder 0 4 868 5 460 6 166 4 780 5 486 6 500 7 028 7 734 8 490
Kortfristiga skulder 27 810 20 354 19 360 15 011 8 471 8 635 8 655 6 725 5 291 5 244
Skulder och eget kapital 53 475 44 299 38 475 37 770 32 036 30 757 38 996 38 633 35 912 37 590
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 8 093 8 171 7 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 962 2 891 2 801
Utdelning till aktieägare 0 3 000 3 000 5 000 4 000 2 000 10 000 4 000 1 500 0
Omsättning 59 312 40 105 38 509 41 201 42 467 42 170 37 725 37 688 32 983 30 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 22 22 26 26 24 23 24 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 360 1 766 1 718 1 585 1 633 1 744 1 640 1 560 1 374 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 634 636 563 539 556 513 467 467 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 075 4 717 4 215 3 884 7 054 5 943 6 661 7 437 3 472 1 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,89% 2,79% -8,26% -2,98% 1,47% 10,97% 0,77% 13,48% 12,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,32% 8,63% 7,83% 7,23% 17,95% 14,22% 11,36% 13,76% 3,53% -1,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,32% 9,84% 7,97% 6,62% 13,54% 10,45% 11,75% 14,20% 3,85% -2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,95% 74,76% 75,68% 74,55% 77,06% 74,43% 77,73% 77,77% 76,82% 78,29%
Rörelsekapital/omsättning 40,98% 57,01% 31,86% 35,67% 9,70% 3,76% 19,48% 17,90% 13,94% 14,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,93% 41,97% 34,43% 42,25% 55,98% 50,49% 57,03% 59,50% 58,00% 57,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,06% 146,10% 158,72% 193,67% 140,87% 114,75% 178,41% 194,22% 176,51% 174,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!