Visa allt om Svensson Wire and Cable Packaging AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12
Nettoomsättning 241 690 159 060 128 262 152 728 146 865 134 603 125 608 128 311 147 666 137 399
Övrig omsättning 2 560 3 355 698 1 679 2 456 3 107 2 841 18 484 2 386
Rörelseresultat (EBIT) 21 352 13 296 1 215 4 754 3 909 9 970 10 995 9 211 9 164 3 686
Resultat efter finansnetto 20 435 13 180 1 112 4 750 3 744 10 130 11 217 8 719 9 457 3 106
Årets resultat 15 833 10 349 -178 -1 239 1 616 7 825 7 687 6 523 5 454 1 291
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 685 11 447 11 158 13 899 14 289 13 488 10 779 9 705 9 725 10 899
Omsättningstillgångar 105 305 85 133 61 314 57 923 60 909 72 787 59 208 52 182 55 489 51 435
Tillgångar 114 990 96 580 72 472 71 822 75 198 86 275 69 987 61 887 65 214 62 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 026 48 807 38 061 38 771 39 960 46 058 42 438 37 412 33 208 26 307
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 3 409 2 944 3 633 0
Avsättningar (tkr) 2 500 2 022 1 607 1 764 2 151 3 373 3 292 3 061 2 814 2 707
Långfristiga skulder 0 0 0 280 0 0 0 0 0 5 685
Kortfristiga skulder 47 464 45 751 32 804 31 007 33 087 36 844 20 848 18 470 25 559 27 635
Skulder och eget kapital 114 990 96 580 72 472 71 822 75 198 86 275 69 987 61 887 65 214 62 334
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 479 2 178 1 317 1 314 1 775 3 269 434 3 007 2 114 1 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 13 053 12 462 14 455 16 870 16 560 16 287 4 740 14 965 14 972 16 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 6 063 5 780 5 545 7 091 7 175 6 432 9 802 5 462 5 166 6 062
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 244 250 162 415 128 960 154 407 149 321 137 710 128 449 128 329 148 150 139 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 37 40 46 51 49 45 48 51 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 532 4 299 3 207 3 320 2 880 2 747 2 791 2 673 2 895 2 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 549 529 542 521 502 498 461 427 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 521 15 809 3 897 7 530 5 710 11 281 12 307 10 600 10 847 5 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,95% 24,01% -16,02% 3,99% 9,11% 7,16% -2,11% -13,11% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,92% 14,01% 1,75% 6,75% 5,08% 11,76% 16,09% 14,97% 14,58% 5,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,00% 8,50% 0,99% 3,18% 2,60% 7,54% 8,96% 7,22% 6,44% 2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,38% 33,69% 32,09% 37,27% 38,47% 39,95% 38,65% 40,93% 36,41% 33,41%
Rörelsekapital/omsättning 23,93% 24,76% 22,23% 17,62% 18,94% 26,70% 30,54% 26,27% 20,27% 17,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,55% 50,54% 52,52% 53,98% 53,14% 53,39% 60,64% 60,45% 50,92% 42,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,94% 130,25% 119,28% 125,74% 109,37% 136,56% 218,32% 206,84% 158,25% 104,26%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 202 888 129 357 105 340 115 655 112 221 109 404 91 945 86 542 83 919 85 879
Övrig omsättning 1 925 3 018 1 353 1 716 2 118 286 179 136 484 324
Rörelseresultat (EBIT) 17 586 11 286 1 486 5 647 3 019 7 105 5 674 6 257 2 781 3 340
Resultat efter finansnetto 18 274 12 216 1 589 7 659 2 728 10 552 7 596 7 474 3 743 6 775
Årets resultat 12 717 7 841 443 1 812 4 466 8 049 5 852 5 531 3 149 6 193
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 702 11 203 12 533 13 673 13 195 12 692 6 517 6 322 6 604 6 943
Omsättningstillgångar 89 621 74 502 52 021 45 496 48 730 57 729 45 651 38 547 38 193 42 858
Tillgångar 100 324 85 704 64 554 59 169 61 925 70 421 52 167 44 869 44 797 49 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 769 35 052 27 211 26 768 24 956 28 490 24 441 21 589 18 058 16 908
Obeskattade reserver 10 825 7 940 5 370 5 536 6 630 11 380 10 258 9 738 9 019 9 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 730 42 712 31 973 26 865 30 340 30 551 17 469 13 542 17 720 23 656
Skulder och eget kapital 100 324 85 704 64 554 59 169 61 925 70 421 52 167 44 869 44 797 49 802
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 479 1 581 1 317 1 314 1 458 2 702 3 170 2 678 2 114 947
Varav tantiem till styrelse & VD - 597 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 478 10 038 11 963 12 401 11 266 10 940 9 802 9 280 9 535 8 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 478 5 143 4 831 5 553 5 151 4 282 3 811 3 505 3 475 3 645
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 8 000 4 000 3 000 2 2
Omsättning 204 813 132 375 106 693 117 371 114 339 109 690 92 124 86 678 84 403 86 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 31 33 33 30 29 29 30 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 996 4 461 3 398 3 505 3 401 3 647 3 171 2 984 2 797 3 181
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 595 583 576 569 552 527 490 478 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 111 13 010 3 220 7 174 4 124 7 840 6 401 7 061 3 929 4 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,84% 22,80% -8,92% 3,06% 2,57% 18,99% 6,24% 3,13% -2,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,93% 14,64% 2,69% 13,08% 4,51% 15,03% 14,57% 17,53% 8,63% 14,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,36% 9,70% 1,65% 6,69% 2,49% 9,67% 8,27% 9,09% 4,61% 8,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,57% 32,58% 29,63% 32,87% 30,82% 34,55% 34,24% 33,77% 32,27% 30,73%
Rörelsekapital/omsättning 23,60% 24,58% 19,03% 16,11% 16,39% 24,84% 30,65% 28,89% 24,40% 22,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,03% 48,13% 48,64% 52,54% 48,65% 53,06% 62,19% 65,04% 56,01% 48,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,52% 119,86% 98,25% 113,56% 106,28% 145,86% 213,54% 228,29% 168,87% 143,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!