Visa allt om LNT järn och sprängmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 29 650 21 861 19 217 18 213 19 555 16 544 16 144 15 704 20 106 18 167
Övrig omsättning 91 455 344 360 182 200 241 322 734 793
Rörelseresultat (EBIT) 1 661 1 285 433 834 812 413 460 -314 935 502
Resultat efter finansnetto 1 594 1 249 417 781 756 359 394 -388 808 336
Årets resultat 1 330 809 434 524 520 354 218 0 553 260
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 349 3 255 3 605 3 927 3 918 4 172 4 389 4 775 5 217 5 974
Omsättningstillgångar 14 476 11 706 10 713 9 836 10 102 9 135 9 026 8 343 9 202 8 753
Tillgångar 17 825 14 961 14 318 13 762 14 021 13 307 13 415 13 118 14 418 14 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 469 8 139 7 630 7 331 6 941 6 556 6 202 6 463 6 673 6 330
Obeskattade reserver 1 284 1 370 1 141 1 276 1 164 1 092 1 202 1 100 1 501 1 722
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 960 2 160 2 360 2 560 2 760 2 960 3 161 3 361 3 562 3 762
Kortfristiga skulder 5 112 3 292 3 187 2 595 3 155 2 698 2 850 2 193 2 682 2 912
Skulder och eget kapital 17 825 14 961 14 318 13 762 14 021 13 307 13 415 13 118 14 418 14 727
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 570 2 609 2 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 216 1 165 1 072
Utdelning till aktieägare 900 0 300 135 135 135 0 480 210 210
Omsättning 29 741 22 316 19 561 18 573 19 737 16 744 16 385 16 026 20 840 18 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 7 7 7 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 930 3 123 2 745 2 602 2 794 2 363 2 691 2 243 2 872 2 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 756 584 553 562 518 520 603 549 548 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 011 1 638 788 1 163 1 107 724 846 128 1 379 929
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,63% 13,76% 5,51% -6,86% 18,20% 2,48% 2,80% -21,89% 10,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,36% 8,60% 3,21% 6,07% 5,80% 3,10% 3,44% -2,36% 6,50% 3,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% 5,89% 2,39% 4,58% 4,16% 2,50% 2,86% -1,97% 4,66% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,19% 32,35% 29,57% 33,55% 31,18% 32,68% 33,36% 33,00% 28,88% 27,73%
Rörelsekapital/omsättning 31,58% 38,49% 39,16% 39,76% 35,53% 38,91% 38,26% 39,16% 32,43% 32,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,74% 61,54% 59,51% 60,50% 55,98% 55,67% 53,22% 55,81% 54,40% 52,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,18% 132,56% 141,58% 156,15% 137,69% 119,87% 135,47% 175,51% 182,92% 140,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!