Visa allt om Bruynzeel Storage Systems AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 72 185 41 379 58 074 63 266 112 868 58 573 64 497 65 068 73 777 50 461
Övrig omsättning 4 494 4 947 3 475 2 422 9 639 2 684 3 558 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 729 1 762 2 443 1 071 10 860 1 934 2 357 2 459 8 289 357
Resultat efter finansnetto 2 741 1 823 2 125 1 243 11 201 1 020 846 1 656 4 579 -1 497
Årets resultat 2 168 1 475 1 757 990 17 246 12 57 -500 2 5
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 330 463 463 123 13 760 16 425 19 232 21 990 24 788
Omsättningstillgångar 31 048 21 347 20 934 32 714 64 413 27 842 18 392 24 761 24 244 33 736
Tillgångar 31 250 21 677 21 397 33 177 64 536 41 602 34 817 43 993 46 233 58 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 126 12 958 11 483 9 726 18 736 1 490 1 478 1 420 1 920 1 918
Obeskattade reserver 0 9 35 81 123 11 176 10 226 9 526 7 370 2 825
Avsättningar (tkr) 179 166 242 553 617 383 397 347 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 795 10 889 14 856 29 531 28 672
Kortfristiga skulder 15 944 8 544 9 636 22 817 45 060 16 758 11 827 17 843 7 412 25 108
Skulder och eget kapital 31 250 21 677 21 397 33 177 64 536 41 602 34 817 43 993 46 233 58 524
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 985
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 765 8 155 2 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 4 553 4 802 1 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 679 46 326 61 549 65 688 122 507 61 257 68 055 65 068 73 777 50 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 14 16 16 17 13 15 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 015 3 448 4 148 3 954 7 054 3 445 4 961 4 338 4 918 3 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 189 1 229 929 910 938 712 974 851 899 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 858 1 906 2 580 1 171 10 926 4 760 5 165 5 263 11 087 1 985
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 74,45% -28,75% -8,21% -43,95% 92,70% -9,18% -0,88% -11,80% 46,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,86% 8,50% 11,42% 3,79% 18,33% 4,65% 6,79% 5,97% 18,44% 0,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,84% 4,45% 4,21% 1,99% 10,48% 3,30% 3,66% 4,04% 11,56% 0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,79% 34,55% 26,15% 29,42% 18,30% 31,33% 29,04% 28,81% 35,82% 20,36%
Rörelsekapital/omsättning 20,92% 30,94% 19,45% 15,64% 17,15% 18,92% 10,18% 10,63% 22,81% 17,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,40% 59,81% 53,79% 29,51% 29,18% 24,54% 27,15% 20,12% 16,59% 7,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,73% 249,85% 217,25% 143,38% 142,95% 166,14% 155,47% 138,77% 327,09% 134,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!