Visa allt om Olof Larsson Bilservice AB
Visa allt om Olof Larsson Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 848 13 617 14 436 14 870 14 459 15 450 17 297 15 509 16 590 17 574
Övrig omsättning - - 80 99 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 563 1 851 1 782 1 093 2 072 1 766 3 296 2 415 2 491 3 796
Resultat efter finansnetto 1 600 1 863 1 816 1 150 2 137 1 868 3 326 2 444 2 961 4 153
Årets resultat 1 248 1 457 475 891 5 35 22 31 7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 647 703 760 634 657 695 711 784 868
Omsättningstillgångar 4 222 4 085 3 395 6 071 4 803 5 789 8 117 5 231 3 820 15 986
Tillgångar 4 828 4 731 4 097 6 831 5 437 6 447 8 812 5 942 4 604 16 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 322 3 574 2 116 1 641 750 745 710 688 2 157 2 150
Obeskattade reserver 14 14 19 12 5 5 789 1 322 1 590 1 895
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 493 1 144 1 962 5 178 4 682 5 697 7 312 3 932 857 12 810
Skulder och eget kapital 4 828 4 731 4 097 6 831 5 437 6 447 8 812 5 942 4 604 16 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 279 3 633 3 584 2 812 2 664 2 633 2 658 3 082 3 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 205 1 101 1 115 952 937 953 950 1 029 1 098
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0
Omsättning 12 848 13 617 14 516 14 969 14 459 15 450 17 297 15 509 16 590 17 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 8 8 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 606 1 702 1 604 1 652 1 807 1 931 1 922 1 723 1 659 1 757
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 563 527 524 480 457 404 405 420 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 617 1 907 1 840 1 137 2 096 1 803 3 345 2 488 2 575 3 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,65% -5,67% -2,92% 2,84% -6,41% -10,68% 11,53% -6,52% -5,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,18% 39,40% 44,42% 17,01% 39,47% 29,02% 37,78% 41,15% 64,66% 24,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,47% 13,69% 12,61% 7,81% 14,84% 12,11% 19,25% 15,77% 17,94% 23,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,15% 54,95% 54,95% 55,07% 55,72% 47,86% 47,18% 47,06% 48,00% 53,58%
Rörelsekapital/omsättning 21,24% 21,60% 9,93% 6,01% 0,84% 0,60% 4,65% 8,38% 17,86% 18,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,03% 75,78% 52,01% 24,16% 13,86% 11,61% 14,66% 27,98% 71,72% 20,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,14% 302,01% 137,10% 99,79% 83,77% 82,64% 99,26% 113,86% 345,74% 112,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...