Visa allt om Sigicom AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsättning 188 464 166 331 117 981 112 949
Övrig omsättning 7 864 3 304 7 275 5 617
Rörelseresultat (EBIT) 21 141 39 526 22 766 15 789
Resultat efter finansnetto 20 530 39 209 22 000 15 440
Årets resultat 14 913 30 302 18 452 11 962
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 407 19 475 18 582 14 407
Omsättningstillgångar 94 288 86 112 71 364 58 853
Tillgångar 150 695 105 587 89 946 73 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 780 85 254 72 720 55 964
Minoritetsintressen 0 0 484 421
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 243 4 116 5 254 3 854
Kortfristiga skulder 30 673 16 217 11 488 13 021
Skulder och eget kapital 150 695 105 587 89 946 73 260
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
Löner till styrelse & VD 1 367 1 262 1 187 1 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 37 863 33 115 24 633 23 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 12 502 11 817 9 660 9 991
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 196 328 169 635 125 256 118 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 53 51 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 141 3 138 2 313 2 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 933 914 798 810
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 903 43 579 26 268 18 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,31% 40,98% 4,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,11% 37,44% 25,31% 21,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,29% 23,77% 19,30% 14,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,68% 78,07% 74,31% 73,61%
Rörelsekapital/omsättning 33,75% 42,02% 50,75% 40,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,18% 80,74% 80,85% 76,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,05% 455,34% 506,85% 348,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 147 446 137 377 99 107 99 587 94 906 73 703 70 642 65 058 50 597 36 512
Övrig omsättning 7 795 3 299 6 093 5 531 871 157 1 823 1 836 53 1 236
Rörelseresultat (EBIT) 20 333 31 033 18 853 15 649 17 125 8 909 8 819 13 766 7 876 4 969
Resultat efter finansnetto 19 956 30 117 16 289 15 915 17 946 7 855 10 464 14 982 10 380 4 902
Årets resultat 15 762 23 418 12 778 12 272 13 766 6 156 8 087 11 634 8 131 3 808
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 796 16 441 15 485 15 436 15 174 17 166 23 035 20 788 22 652 16 514
Omsättningstillgångar 74 942 73 948 70 069 57 484 48 880 38 063 33 197 29 787 16 080 11 583
Tillgångar 141 738 90 389 85 554 72 920 64 054 55 229 56 231 50 575 38 733 28 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 861 79 243 74 957 62 180 54 936 44 152 39 904 37 299 25 664 20 558
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 222 0 0 0 0 429 1 879 3 329 3 467 0
Kortfristiga skulder 29 654 11 146 10 597 10 740 9 118 10 648 14 448 9 947 9 602 7 538
Skulder och eget kapital 141 738 90 389 85 554 72 920 64 054 55 229 56 231 50 575 38 733 28 097
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 367 1 262 1 187 1 239 1 157 1 230 1 133 1 574 1 104 681
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 22 871 22 761 16 794 16 076 15 246 11 863 10 840 9 177 8 936 8 814
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 10 573 10 132 8 007 8 763 5 293 6 506 5 644 4 485 4 076 3 672
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 150 7 878 0 3 788 3 788 1 894 1 136
Omsättning 155 241 140 676 105 200 105 118 95 777 73 860 72 465 66 894 50 650 37 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 38 35 33 28 25 22 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 880 3 615 2 608 2 845 2 876 2 632 2 826 2 957 2 530 1 826
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 011 939 779 829 830 804 779 721 788 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 233 33 641 20 688 17 732 20 550 12 460 11 644 16 297 10 167 5 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,33% 38,61% -0,48% 4,93% 28,77% 4,33% 8,58% 28,58% 38,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,43% 33,33% 22,12% 21,83% 28,05% 16,94% 19,07% 30,03% 27,35% 17,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,87% 21,93% 19,09% 15,99% 18,93% 12,69% 15,18% 23,34% 20,94% 13,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,72% 73,60% 71,54% 70,84% 71,40% 71,30% 70,47% 73,33% 73,30% 68,96%
Rörelsekapital/omsättning 30,71% 45,72% 60,01% 46,94% 41,90% 37,20% 26,54% 30,50% 12,80% 11,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,69% 87,67% 87,61% 85,27% 85,77% 79,94% 70,96% 73,75% 66,26% 73,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,66% 571,55% 552,99% 421,84% 448,20% 281,75% 177,97% 244,41% 119,04% 94,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!