Visa allt om AB M&T Ahlgrens Rullande Kiosker

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7 747 2 388 904 9 861 9 271 10 002 10 456 9 940 9 741 9 231
Övrig omsättning 999 371 461 213 147 123 87 135 0 108
Rörelseresultat (EBIT) 1 865 -81 -927 776 464 579 262 264 339 -24
Resultat efter finansnetto 1 869 -82 -929 774 461 574 258 257 329 -36
Årets resultat 816 -82 -502 129 3 512 76 122 177 3
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 158 108 241 327 454 629 477 724 1 006
Omsättningstillgångar 3 192 2 743 2 762 3 273 3 148 3 310 3 161 3 116 2 740 2 315
Tillgångar 3 311 2 901 2 870 3 514 3 475 3 763 3 791 3 592 3 464 3 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 983 2 167 2 249 2 751 2 622 2 619 2 107 2 031 1 909 1 732
Obeskattade reserver 105 0 0 427 370 385 899 865 810 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 40 100 100 176 251 326 376 576 675
Kortfristiga skulder 223 694 520 236 308 509 459 320 170 181
Skulder och eget kapital 3 311 2 901 2 870 3 514 3 475 3 763 3 791 3 592 3 464 3 321
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 908 2 552 1 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 835 717 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 746 2 759 1 365 10 074 9 418 10 125 10 543 10 075 9 741 9 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 582 796 301 1 409 1 324 1 429 1 494 1 420 1 624 1 539
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 866 557 482 558 529 583 545 546 556 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 905 -41 -794 935 626 755 666 623 708 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 224,41% 164,16% -90,83% 6,36% -7,31% -4,34% 5,19% 2,04% 5,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,48% -2,79% -32,30% 22,08% 13,35% 15,39% 6,94% 7,38% 9,87% -0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,14% -3,39% -102,54% 7,87% 5,00% 5,79% 2,52% 2,67% 3,51% -0,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,05% 80,90% 65,82% 75,40% 74,98% 76,59% 75,83% 75,57% 73,90% 73,38%
Rörelsekapital/omsättning 38,32% 85,80% 248,01% 30,80% 30,63% 28,00% 25,84% 28,13% 26,38% 23,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,57% 74,70% 78,36% 87,76% 83,76% 77,58% 74,08% 75,33% 73,35% 69,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 423,32% 389,05% 522,69% 1 349,15% 989,94% 631,24% 668,85% 940,31% 1 564,12% 1 230,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!