Visa allt om K. Bengtssons Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om K. Bengtssons Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 479 30 710 28 375 25 529 25 898 28 481 27 686 25 765 24 967 24 727
Övrig omsättning 166 403 87 130 - 66 125 - - 135
Rörelseresultat (EBIT) 1 034 2 990 2 069 1 632 210 1 667 2 358 1 463 404 665
Resultat efter finansnetto 861 2 913 1 886 1 388 -97 1 272 2 036 1 067 -534 -295
Årets resultat 71 701 1 738 1 387 865 985 185 12 2 311
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 328 19 929 12 510 14 712 15 691 17 821 19 490 21 567 23 817 25 590
Omsättningstillgångar 12 401 14 014 10 512 7 968 7 526 9 495 8 568 7 104 6 159 7 642
Tillgångar 30 729 33 943 23 022 22 680 23 216 27 315 28 058 28 671 29 977 33 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 668 10 597 10 396 9 658 8 971 8 806 8 420 8 611 8 598 8 896
Obeskattade reserver 7 012 6 258 4 258 4 618 5 028 6 315 6 398 4 628 3 588 4 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 338 9 514 4 950 5 772 6 193 6 936 7 184 10 074 12 632 15 483
Kortfristiga skulder 5 711 7 574 3 418 2 632 3 024 5 258 6 055 5 358 5 158 4 710
Skulder och eget kapital 30 729 33 943 23 022 22 680 23 216 27 315 28 058 28 671 29 977 33 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 874 898 820 1 016
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 7 161 6 583 5 768 6 232 6 480 5 340 4 433 4 513 4 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 678 2 310 2 101 2 301 2 307 2 205 1 942 2 052 2 183
Utdelning till aktieägare 0 0 500 800 700 700 600 375 0 0
Omsättning 29 645 31 113 28 462 25 659 25 898 28 547 27 811 25 765 24 967 24 862
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 19 17 20 21 21 18 19 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 404 1 536 1 493 1 502 1 295 1 356 1 318 1 431 1 314 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 518 473 466 426 421 412 410 401 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 635 5 403 4 270 3 929 2 437 3 921 4 714 3 885 2 826 3 273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,01% 8,23% 11,15% -1,42% -9,07% 2,87% 7,46% 3,20% 0,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,41% 8,88% 9,07% 7,32% 1,03% 6,12% 8,40% 5,16% 1,39% 2,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,56% 9,81% 7,36% 6,51% 0,93% 5,87% 8,52% 5,74% 1,67% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,19% 67,33% 63,31% 64,40% 59,44% 61,14% 64,38% 59,08% 58,50% 60,90%
Rörelsekapital/omsättning 22,69% 20,97% 25,00% 20,90% 17,38% 14,88% 9,08% 6,78% 4,01% 11,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,26% 45,60% 59,58% 58,47% 54,60% 49,28% 46,81% 41,93% 37,30% 35,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,94% 131,32% 207,20% 184,88% 146,76% 110,00% 87,23% 76,71% 67,43% 91,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...