Visa allt om BEARB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 293 8 729 8 783 8 583 8 364 8 295 8 077 8 014 7 853 7 790
Övrig omsättning 63 0 4 0 0 0 1 0 0 9
Rörelseresultat (EBIT) 3 559 1 227 4 266 4 104 4 030 3 852 4 057 4 380 4 129 3 745
Resultat efter finansnetto 2 756 559 3 394 3 203 3 096 2 931 3 046 3 062 2 658 2 220
Årets resultat 2 188 441 2 663 2 514 2 327 2 339 3 046 3 062 3 212 2 346
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 279 75 828 77 339 78 531 81 147 82 758 84 342 85 843 87 414 88 931
Omsättningstillgångar 20 866 22 830 22 733 22 299 20 423 18 128 15 007 11 386 7 805 4 975
Tillgångar 95 145 98 658 100 072 100 830 101 571 100 886 99 349 97 229 95 219 93 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 973 41 785 44 344 44 681 45 167 44 840 43 501 41 455 39 393 37 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 074 54 993 54 846 54 731 54 640 54 653 54 653 54 653 54 653 54 803
Kortfristiga skulder 1 098 1 880 882 1 418 1 765 1 393 1 195 1 121 1 173 1 368
Skulder och eget kapital 95 145 98 658 100 072 100 830 101 571 100 886 99 349 97 229 95 219 93 905
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 168 169 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 53 53 52
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 9 356 8 729 8 787 8 583 8 364 8 295 8 078 8 014 7 853 7 799
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 293 8 729 - 8 583 8 364 8 295 8 077 8 014 7 853 7 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 275 293 - 289 264 247 234 221 221 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 108 2 776 5 808 5 576 5 502 5 324 5 529 5 852 5 601 5 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,46% -0,61% 2,33% 2,62% 0,83% 2,70% 0,79% 2,05% 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,82% 1,28% 4,29% 4,07% 3,97% 3,82% 4,09% 4,51% 4,35% 4,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,14% 14,43% 48,90% 47,82% 48,18% 46,44% 50,25% 54,68% 52,69% 48,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 212,72% 240,00% 248,79% 243,28% 223,08% 201,75% 171,00% 128,09% 84,45% 46,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,96% 42,35% 44,31% 44,31% 44,47% 44,45% 43,79% 42,64% 41,37% 40,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 900,36% 1 214,36% 2 577,44% 1 572,57% 1 157,11% 1 301,36% 1 255,82% 1 015,70% 665,39% 363,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!